ISO 37001

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva

Korupcia je jedným z najčastejších problémov v celosvetovom meradle. Každoročne je viac ako 1 bilión dolárov zaplatený formou úplatku, následkom čoho je znižovanie kvality života, narastanie chudoby a znižovanie dôvery verejnosti.

Aj napriek snahe bojovať proti korupcii na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, zostáva naďalej závažným problémom. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní.

Nový štandard proti korupcii

Význam oddelenia Compliance ako firemnej funkcie a manažérskej disciplíny, kontrolujúcej súlad s vnútro firemnými nariadeniami, stále rastie. V posledných rokoch sa preto vyvinulo množstvo rôznych štandardov a koncepcií vzťahujúcich sa na túto problematiku.

Koncepcia moderných systémov riadenia compliance a boja proti korupcii s národnou a medzinárodnou platnosťou zohráva rozhodujúcu úlohu pre celý reťazec tvorby hodnôt spoločností.

Antikorruptions-Managementsystem (AKMS)

ISO 37001 berie do úvahy trend smerom k radikálnejšiemu prístupu proti korupcii a hospodárskej kriminalite. Norma opisuje systémy na predchádzanie problému s úplatkárstvom v organizáciách a spoločnostiach. S týmto novým štandardom môžete získať certifikát proti korupcii.

Samotné právne predpisy nepostačujú na riešenie problému medzinárodných dohôd. Práve jednotlivé organizácie sú zodpovedné za zastavenie podplácania a korupcie prostredníctvom cielených opatrení. Nová norma ISO 37001 podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

High Level Standard pre jednoduchú integráciu

Podobne ako všetky normy systému riadenia, ISO 37001 je založená na štruktúre High Level Standard, a preto môže byť ľahko integrovaná do existujúcich systémov riadenia Compliance (CMS). Norma je založená na norme ISO 19600 s cieľom definovať holistický systém riadenia Compliance (CMS).

Výhodou normy ISO 37001 je jej flexibilita bez ohľadu na veľkosť a odvetvie spoločnosti, jej medzinárodnú porovnateľnosť a možnosť externej certifikácie.

Vytváranie dôvery prostredníctvom certifikácie

Organizácie môžu tento nástroj využiť na kritickú analýzu svojej súčasnej situácie a integrovať vhodné protikorupčné opatrenia do svojich existujúcich štruktúr a procesov. Konatelia zodpovedajúci tomuto štandardu a zabezpečujú udržateľný rast podnikania založený na overiteľných a správnych obchodných postupoch.

Aby ste sa mohli ako spoločnosť či inštitúcia kvalifikovať pre certifikáciu podľa normy ISO 37001, musí byť vykonaná séria opatrení na dosiahnutie súladu s predpismi. Napríklad implementácia protikorupčných stratégií a programov, zhodnotiť riziká podplácania prostredníctvom Due Dilligence a zaviesť proces krízového riadenia, ktorý zaisťuje správne zaobchádzanie v prípadoch dokázania korupčného konania.

Systémy popísané v norme na implementáciu takýchto opatrení pomáhajú organizáciám a spoločnostiam chrániť sa pred korupciou, identifikovať ju a dokázať ju už v počiatočnom štádiu. Certifikácia tiež poskytuje zainteresovaným stranám dôkazy o štandardnom dodržiavaní protikorupčného štandardu, ako aj fungujúcich systémov riadenia Compliance. Napriek tomu však nedokážeme garantovať účinok proti všetkým formám korupcie.


ISO 37001 a proces certifikácie v spolupráci s TÜV SÜD

Sme medzinárodne akreditovaný certifikačný orgán a ako spoločnosť disponujeme odbornými znalosťami a skúsenosťami na posúdenie protikorupčného programu vo vašej organizácii podľa požiadaviek normy ISO 37001. Audítori TÜV SÜD sú držiteľmi potrebných národných a medzinárodných akreditácií na vykonávanie auditov systémov manažérstva a preto zaistia, aby bol certifikačný proces ISO 37001 vykonaný s najvyššou mierou profesionality a v súlade s medzinárodnými smernicami a normami.

Okrem toho sú naši audítori povinní dodržiavať prísny kódex správania zakotvený v Etickom kódexe audítorov, ktorý vás i vašich zákazníkov uistí o našej úplnej nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnotenia a certifikácie môžete na svojich webových stránkach, v brožúrach a komunikačných materiáloch zobrazovať certifikačnú značku TÜV SÜD ako dôkaz, že ste boli preverení dôveryhodnou treťou stranou. Certifikačná značka TÜV SÜD je široko uznávaná a rešpektovaná ako symbol kvality, bezpečnosti a udržateľnosti, pretože naše certifikáty predstavujú potvrdenie tretej strany od celosvetovo uznávanej organizácie.

  • Integrácia Compliance do systému prevádzkového manažérstva
  •  Viac právnej istoty prostredníctvom dôkazu o súlade so zákonnými požiadavkami
  • Lepšia interná a externá komunikácia
  • Zvyšovanie motivácie zamestnancov prostredníctvom jasne definovaných štruktúr a zodpovedností
  • Flexibilita a jednoduchšia adaptácia na nové okolnosti prostredníctvom transparentných procesov


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ISO 37001 alebo ISO 19600 a certifikácie vašej spoločnosti, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Preskúmať

ISO 37001
Produktový leták

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva pre prevádzkovateľov STK, EK a KO

Stiahnuť

corruption
Produktový leták

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva pre obchodné spoločnosti

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu