Služby pre developerov, majiteľov, prevádzkovateľov a staviteľov budov

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Optimalizujte svoju nehnuteľnosť. Chráňte svoje investície.

Optimalizujte svoje existujúce nehnuteľnostI

Developeri, majitelia a prevádzkovatelia môžu využívať široké spektrum služieb TÜV SÜD. Konkrétne z oblasti riadenia nehnuteľností (facility management) poskytuje TÜV SÜD podporu počas prevádzky, údržby a optimalizácie činností zabezpečenia, aby budovy v priebehu času neustále spĺňali požiadavky regulátorov, ďalej pre maximalizáciu príležitostí k úsporám nákladov a pre prevádzku s minimálnym dopadom na životné prostredie.


prehľad našich služieb


Hodnotenie a oceňovanie 
 • Posudzovanie nehnuteľností:

  • Sledovanie vývoja
  • Environmentálna due diligence
  • Technická due diligence
  • Due diligence z hľadiska udržateľnosti
 • Ocenenie:

  • Oceňovacie správy pre stanovenie trhovej hodnoty (MV) a znalecké posudky o trhovej hodnote a hypotekárnej hodnote (MLV) pre finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti.

prevádzka, údržba a optimalizácia
 • Hodnotenie bezpečnosti:

  • Pravidelné odborné skúšky elektrických systémov a technického zariadenia budov, výťahov a strojov, parného a tlakového zariadenia, požiarnej bezpečnosti, ochrany pred bleskom.
  • Posudzovanie rizík pre zariadenia a technickú infraštruktúru.
 • Optimalizácia:

  • Hodnotenie dostupnosti služieb
  • Analýza nákladov na prevádzku a údržbu
  • Energetická efektivita a udržateľnosť
  • Programy údržby a testov
  • Ochrana pred hlukom / akustika stavieb
  • Kvalita vzduchu vo vnútri budov
 • Životné prostredie:

  • Nakladanie s odpadmi a znečisťujúcimi látkami
  • Systém environmentálneho manažérstva (ekoaudit, ISO 14001)
  • Ekologické poradenstvo
  • Environmentálne merania (vzduch, hluk, UV, interiérové znečisťujúce látky, úrovne expozície na pracovisku, EMC)
modernizácia, rekonštrukcia a demontáž
 • Analýza súčasnej situácie:

  • Spoľahlivé hodnotenie stavu opráv
  • Hodnotenie rizík
  • Odhady škôd
  • Analýza energetickej efektivity
 • Tvorba plánov rekonštrukcie:

  • Revízia riešenia prestavby a modernizácie
  • Posúdenie technických možností
  • Analýza nákladov a prínosov
 • Podpora počas výstavby / konečné schválenie:

  • Bezpečnosť staveniska
  • Kontroly kvality
  • Environmentálne merania, schvaľovanie a akceptačné testy
 • Záruka:

  • Znalecké posudky konštrukcií

Prínosy pre vás

 • Pri rozhodovaní o vašich investíciách sa môžete spoľahnúť na nestranné posudky a analýzy TÜV SÜD.
 • Využívate kompletné portfólio služieb TÜV SÜD pre existujúce budovy, ktoré eliminujú alebo minimalizujú oneskorenie realizácie vašich projektov.
 • Skúsenosti TÜV SÜD získané zo spolupráce so zúčastnenými stranami v rámci celého stavebného priemyslu zabezpečia, aby boli zohľadnené potreby všetkých vašich zúčastnených strán.

Získajte viac

Vybrať lokalitu