Compliance
2 min

Medzinárodný štandard pre riadenie súladu: ISO 37301

TÜV SÜD Journal

Date: 02 Jun 2021

Norma ISO 37301 je nová biblia pre Compliance manažérov. Čo so sebou prináša táto medzinárodná norma?

Fungovanie sveta a spoločnosti sa čoraz komplikuje. Čím sú dokonalejšie technológie, medicínske postupy alebo výrobné procesy, tým narastajú riziká spojené s ich zavádzaním ako aj prevádzkou.

Prirodzene s tým vzniká regulácia zo strany štátu a Európskej únie, s cieľom znížiť možné negatívne dopady prospešných inovácii. Odpoveďou na zvládnutie narastajúcich požiadaviek je tak riadenie súladu v organizáciách. 


Pojem compliance sa všeobecne považuje za vyjadrenie súladu s pravidlami, a to nielen s právnymi predpismi, ale aj s etickými pravidlami a zahŕňa aj ďalšiu problematiku ako je ochrana osobných údajov, korupcia, šikana, diskriminácia na pracovisku a v neposlednom rade pracovné, či zmluvné právo. 

Vďaka dobre spracovanému systému pre riadenie súladu sa spoločnosť môže vyhnúť porušovaniu právnych predpisov, v dôsledku čoho sú väčšinou zo strany kontrolných orgánov vysoké, v prípade závažnejších porušení, dokonca aj likvidačné pokuty. 

V prípade, že vo vašej spoločnosti využívate manažérske systémy podľa ISO, s riadením súladu ste už začali a máte skvelý základ pre vytvorenie tzv. „Compliance management system“. Požiadavka súladu má v mnohých prípadoch základ už v súčasných normách, ako sú ISO 9001, ISO 27001 či IATF.

Ako ale riadiť súlad? Prvou lastovičkou bola už v minulosti odporúčacia norma ISO 19600, ktorá priniesla systémový pohľad na riadenie súladu. V roku 2021 bola vydaná nová norma ISO 37301, ktorá nahrádza ISO 19600 a prináša špecifické postavenie medzi normami systémov manažérstva. Predstavuje totiž zastrešenie práce s požiadavkami rôznych typov, ktoré organizácie musí prijať alebo prijme dobrovoľne vzhľadom na svoje pôsobenie a zámery. Navyše prináša bibliu pre Compliance manažérov, ktorým uľahčí riadenie všetkých legislatívnych povinností.

Medzinárodné firmy chcú spolupracovať s partnermi, ktorým môžu dôverovať

Štandard ISO 37301 poskytuje pokyny a požiadavky potrebné na implementáciu, vývoj, udržiavanie, hodnotenie a zdokonaľovanie systémov dodržiavania súladu v organizáciách.

Unikátnosť tohto štandardu však spočíva v záležitostiach, ktoré pokrýva v rámci svojho rozsahu pôsobnosti. Na rozdiel od iných, doteraz publikovaných noriem, ktoré určujú konkrétny vecný rozsah (napríklad ISO 37001 – systém protikorupčného manažmentu alebo ISO 27001 – riadenie informačnej  bezpečnosti), máme k dispozícií jeden prierezový štandard. Ten zabezpečuje, že každá organizácia určuje prostredníctvom zodpovedajúcej analýzy svoje hlavné rizikové oblasti, ktoré budú spadať do rozsahu pôsobnosti systému.

Táto perspektíva nám umožňuje pochopiť normu ISO 37001, ako základ pre vytvorenie integrovaných systémov riadenia súladu v rôznych oblastiach. Takýto koncept súladu by sme mohli zamerať nielen na prevenciu kriminality (veľmi častý trend v posledných rokoch), ale aj kontrolu rizík, a to nielen trestných, ale aj administratívnych, reputačných, ale aj sociálnych. 

Očakáva sa, že výhody implementácie a certifikácie štandardu ISO 37301 prinesú nielen znížené riziko pokút za nedodržiavanie predpisov, ale aj podporia firemnú reputáciu a dôveryhodnosť. S tým samozrejme prichádza aj väčšia dôvera klientov a zvýšenie obchodných príležitostí. 


Zaujímate sa o tému Compliance? Napíšte nám na [email protected] alebo nám pošlite dopyt.


Získajte viac

Vybrať lokalitu