sustainable management

Udržateľné riadenie

Zaistenie udržateľných postupov a obchodnej pružnosti

Zaistenie udržateľných postupov a obchodnej pružnosti

Keď spoločnosť integruje úvahy o environmentálnej udržateľnosti do svojej celkovej obchodnej stratégie, výhody sú významné. Prevádzkové modely zeleného podnikania majú pozitívny vplyv na planétu, globálne hospodárstvo a širšiu spoločnosť. TÜV SÜD vykonáva hodnotenia výkonnosti spoločností v oblasti sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, aby:

  • Zníženie komplexnosti a zvýšenie transparentnosti – Medzinárodné štandardy systému manažérstva týkajúce sa environmentálnej udržateľnosti poskytujú spoločný jazyk a medzinárodne dohodnuté špecifikácie, ktoré uľahčujú porovnávanie vašich snáh o udržateľnosť.
  • Podpora trvalo udržateľného rozvoja – Systémy riadenia a individuálne špecifikácie je možné použiť na zlepšenie, sledovanie a dokumentovanie pokroku vo vašej stratégii a operáciách udržateľnosti.
  • Posilnenie dôvery zákazníkov a získanie konkurenčnej výhody – certifikácia treťou stranou môže demonštrovať oddanosť ekologickým obchodným praktikám, dlhodobú zodpovednosť a proaktívny prístup k riadeniu rizík..  

 

Naše služby pre udržateľné riadenie

Portfólio služieb pre udržateľné riadenie zahŕňa udržateľný dodávateľský reťazec, environmentálne správanie, sociálne záležitosti a riadenie a bezpečnosť potravín. Ak nemôžete nájsť službu, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať priamo.

Supply chain CTA banner

Udržateľný dodávateľský reťazec

Udržateľnosť začína s dodávateľským reťazcom

Zistiť viac
Environmental management CTA banner

Environmentálna výkonnosť

Zviditeľnite váš prínos pre vybudovanie dôvery zúčastnených strán

Zistiť viac
Social responsibility CTA banner

Sociálna sféra a správa vecí verejných

Získajte informácie o štandardoch a hodnoteniach, ktoré môžete použiť na preukázanie svojich iniciatív

Zistiť viac
Food safety CTA Banner

Manažérstvo bezpečnosti potravín

Zaistite bezpečnosť svojich potravinárskych výrobkov v celom hodnotovom reťazci a validujte svoje procesy podľa celosvetovo uznávaných noriem

Zistiť viac

Aké sú ciele udržateľného rozvoja OSN?

Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) predstavuje 17 globálnych cieľov navrhnutých pre ochranu planéty, ukončenie chudoby a zaistenie udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých do roku 2030. Ciele trvalo udržateľného rozvoja schválili všetky členské štáty OSN v roku 2015. Podniky môžu hrať kľúčovú úlohu úlohu pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom zlepšovania postupov udržateľnosti v troch oblastiach: ekonomická, sociálna a environmentálna udržateľnosť.

Ekonomická udržateľnosť pomáha spoločnostiam definovať svoje obchodné postupy s cieľom dosiahnuť dlhodobý rast bez kompromisov v sociálnych, environmentálnych a kultúrnych aspektoch komunity.

Sociálna udržateľnosť sa zameriava na zdravie a pohodu svetovej populácie. Implementácia medzinárodných štandardov zaisťuje transparentnosť podnikania, etické postupy a spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi v celom dodávateľskom reťazci, a tým prispieva k týmto cieľom.

Environmentálna udržateľnosť zahŕňa zníženie environmentálnych dopadov činností podniku. Environmentálne riadenie a energetický manažment sú prominentnými príkladmi systémových štandardov, ktoré sú široko implementované na podporu udržateľných operácií.

Aby organizácie mohli začať plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, môžu sa podrobiť hodnoteniu udržateľnosti na základe stanovených noriem. Tiež môže byť vhodné vykonať prispôsobené hodnotenia* na základe kritérií stanovených treťou stranou alebo samotným podnikom.

*Upozorňujeme, že nemôžeme poskytovať audity druhej strany a prispôsobené hodnotenia spoločnostiam, ktoré sú držiteľmi platnej akreditovanej certifikácie systému manažérstva od TÜV SÜD. Radi sa avšak pozrieme na identifikáciu vašich možných príležitostí.

Získajte viac

Vybrať lokalitu