ISO 3834

Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní

Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní

Čo je ISO 3834?

Norma vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu využíva v priemyslovej výrobe a v mnohých podnikoch zastáva kľúčové postavenie medzi výrobnými technológiami.

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán sa potom jedná o podstatnú časť systému manažérstva, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky na zdravie, majetok a ekológiu.

Z pohľadu certifikácie procesu zvárania existujú dve možnosti, ako tento certifikát získať. Prvá možnosť je certifikácia systému manažérstva podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2. Druhou možnosťou je certifikácia bez väzby na ISO 9001 a v tomto prípade je možné použiť normy ISO 3834-2 alebo ISO 3834-3, príp. aj ISO 3834-4.

Pre koho je certifikácia podľa ISO 3834 určená?

Požiadavky noriem ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v:

  • kovospracujúcom priemysle
  • výrobe strojov
  • výrobe dopravných prostriedkov
  • stavebníctve

Prínosy certifikácie podľa ISO 3834

  • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií a pod.)
  • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na zvárané konštrukcie
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom

Získajte viac

Vybrať lokalitu