steel

Nariadenie Rady EÚ č. 333/2011

Certifikácia

Certifikácia

Subjekt, ktorý splní požiadavky nariadenia a má certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z kovového šrotu preklasifikovať na druhotnú surovinu a ponúkať ho na trhu ako tovar.

Naša spoločnosť Vám ponúka preukázanie splnenia kritérií nariadenia Rady EÚ č. 333/2011 formou vydania certifikátu pre Vašu organizáciu.

Nariadením Rady EÚ č. 333/2011 sa stanovili kritériá, ktorými kovový šrot (konkrétne železný, oceľový hliníkový šrot vrátane šrotu z hliníkovej zliatiny) prestáva byť odpadom a stáva sa surovinou. Stanovením týchto kritérií v žiadnom prípade nejde o to, aby sa obchádzali pravidlá nakladania s odpadom, ale naopak, aby sa stanovili jednoznačné podmienky, kedy môžeme s odpadom pracovať ako so surovinou, pretože má charakter buď primárnych prírodných zdrojov (železná ruda, resp. bauxit), alebo sa môže dokonca priamo použiť ako daný kov (staré trubky, použitý plech atď.).

Zároveň však stanovené podmienky vytvárajú priestor pre to, aby nakladanie s touto surovinou neprinášalo zvýšené riziko pre životné prostredie, ako je znečistenie pôdy, vody alebo ovzdušia nebezpečnými látkami obsiahnutými v znečistenom kovovom šrote.

Kritériá pre nakladanie a úpravu železného, oceľového a hliníkového šrotu stanovuje nariadenie v jednotlivých fázach podľa toku materiálu. Sú to požiadavky kladené na:

  • vstupný materiál – odpad (bod 2 prílohy I a II nariadenia)
  • procesy a techniky spracovania kovového odpadu (bod 3 prílohy I a II nariadenia)
  • kvalitu kovového šrotu, ktorý je výsledkom činnosti zhodnocovania (bod 1 prílohy I a II nariadenia).

Toto nariadenie stanovuje okrem kritérií, ktoré musia byť splnené pre kovový šrot, aj ďalšie požiadavky, ktoré musí organizácia zabezpečiť. Predovšetkým funkčný systém riadenia kvality, ktorý zaistí opakovateľnosť zavedených postupov a určitý štandard kvality pri nakladaní s touto surovinou – odpadom.

Tento systém musí overiť akreditovaný subjekt a vydať o tom potvrdenie. To znamená, že nezávislá tretia strana potvrdí certifikátom, že subjekt dodržiava pravidlá a má nastavené interné postupy, ktorých výsledkom je bezpečná a kvalitná surovina.

Certifikát je platný 3 roky od úspešného absolvovania certifikačného auditu. Pre systém riadenia kvality podľa nariadenia Rady EÚ č.333/2011 nie je nutné vykonať ročné dozorné audity.

TÜV SÜD Slovakia v rámci poskytovaných služieb overuje a potvrdzuje zhodu preverovaného systému kvality s predmetným nariadením.

Získajte viac

Vybrať lokalitu