zamestnanci

Zamestnanci

Podpora bezpečného pracovného prostredia

Podpora bezpečného pracovného prostredia

Obchodný úspech zajtrajška vytvárame tak, že neustále posilňujeme zodpovednosť našich zamestnancov uprostred najmodernejšieho prostredia založeného na dôvere.


 

fyzické a deuševné zdravie pre naše pracovné sily

 

Ako solídny zamestnávateľ zaručujeme, aby naši zamestnanci po celom svete mohli pracovať v bezpečnom prostredí bez ohrozenia zdravia. Aby sme to dosiahli, zameriavame sa na všetky aspekty ich zodpovednosti, od klasických pracovných povinností až po fyzicky náročné činnosti, ako je testovanie veterných turbín alebo lanoviek a práca so zložitým zariadením alebo nebezpečnými materiálmi.

 

 

bezpečnosť práce

 

Presadzujeme prístup Vision Zero a usilujeme sa o svet bez pracovných úrazov a chorôb z povolania. Naše laboratóriá, procesy a systémy riadenia taktiež spĺňajú všetky požiadavky a sú certifikované podľa príslušných noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetkým našim zamestnancom je poskytovaná pracovná lekárska starostlivosť.  

V Nemecku bol v roku 2016 zradený centrálne koordinovaný systém riadenia prvej pomoci a mimoriadnych udalostí, aby bola zaručená bezpečnosť vo všetkých postupoch v reťazci reakcie na mimoriadne udalosti a efektívne riadenie pri vymenovaní a školení poskytovateľov prvej pomoci. Okrem toho veľa našich nemeckých pobočiek nainštalovalo sady automatických externých defibrilátorov (AED), pričom len v roku 2020 bolo do servisných stredísk pre vozidlá dodaných 145 AED. 

A konečne, okrem poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia v prípade stresu alebo konfliktu na pracovisku sme v roku 2013 zriadili 24hodinovú pohotovostnú službu pre duševné zdravie a hot linku pre zamestnancov.  

Náš záväzok sme ďalej podporili podpisom Singapurskej deklarácie Medzinárodnej nadácie SOS z roku 2017. Od tej doby sa všetci zamestnanci TÜV SÜD, ktorí cestujú služobne, môžu spoľahnúť na globálnu sieť asistenčných centier, ktoré poskytujú rýchlou odbornú pomoc pri naliehavých zdravotných situáciách alebo v otázkach súvisiacich s bezpečnosťou. Fungujú nepretržito a sú v súčasnosti k dispozícii v zhruba 70 krajinách a viac ako 90 jazykoch. 

 

 

Globálna politika ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

 

Náš podnikový management zdravia (CHM) odráža stratégiu internacionalizácie našej spoločnosti a sleduje medzinárodný prístup tým, že kombinuje koncepcie zdravotnej starostlivosti poskytovanej podľa zákona (vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a dobrovoľnej podpory zdravia. Zaväzujeme sa dodržiavať zásady Luxemburskej deklarácie o podpore zdravia na pracoviskách v Európskej únii, ktorú sme podpísali v roku 2013.

V roce 2017 jsme schválili naše globální zásady zdraví a bezpečnosti, které nám slouží jako základ, a v roce 2021 jsme tyto zásady revidovali. Ty stanovují organizaci zdravotní péče na globální úrovni pro všechny společnosti TÜV SÜD. V rámci centrální koordinace a řízení má více než 30 regionálních manažerů BOZP na starosti zdraví a bezpečnost na pracovišti a zmiňované zásady implementují na místní úrovni. Revize politiky přidala opatření týkající se duševního zdraví, více zohlednila nové formy práce a zavedla doplňkové ukazatele výkonnosti.

Zavedli jsme širokou škálu opatření ke zvýšení zdravotního povědomí našich zaměstnanců v profesním i osobním prostředí. Specifické služby prevence (např. screening kolorektálního karcinomu, stresu a cukrovky) zlepšují motivaci a výkonnost našich zaměstnanců a pomáhají čelit nepřítomnosti související s nemocemi a důsledkům demografických změn. Opatření, která poskytujeme, často dalece přesahují požadavky zákona.

 

 

celoživotné učenie - potrebné a podporované

 

V dynamickom prostredí sa úlohy, pred ktorými stojíme ako poskytovatelia služieb, neustále vyvíjajú. Tvárou v tvár technologickému pokroku, digitálnej transformácii a stále prepojenejšej a zložitejšej globálnej ekonomike sa požiadavky, ktoré kladieme na našich zamestnancov, menia rovnakou mierou. Našim cieľom je umožniť našim zamestnancom, aby zvládli tieto výzvy, a to poskytovaním širokej ponuky kvalifikácií a priebežného školenia. Pokračujúce školenie je vyžadované a podporované. V roku 2021 naši zamestnanci absolvovali približne 84 200 dní kvalifikačných a priebežných školení v rozsahu viac ako 26 hodín na hlavu.  

Okrem toho sa zameriavame aj na cielený rozvoj našich vedúcich pracovníkov a odborníkov. Naše dlhodobé programy „Leadership & Expert Development House“ zavedené už niekoľko rokov umiestnili systematický a neustály rozvoj ľudských zdrojov špecialistov a vedúcich pracovníkov do stredu našich činností pre medzinárodné ľudské zdroje.  


Oddelenia ľudských zdrojov hrajú kľúčovú rolu v pokroku digitalizácie tým, že podporujú zamestnancov na ceste digitálnej transformácie a pri uvádzaní nových oblastí podnikania, ktoré tento proces zahŕňa. Naše globálne riadenie ľudských zdrojov poskytuje množstvo programov pre širokú škálu požiadaviek, ktoré našim zamestnancom umožňujú informovať sa o kľúčových témach digitalizácie a prehlbovať svoje znalosti.  

 

 

 

personálne oddelenie

 

Našim cieľom je hodnotiť výkon zamestnancov s maximálnou možnou objektivitou v súlade s jednotnými štandardmi naprieč celou skupinou. Aby sme to dosiahli, zaviedli sme globálne štruktúrované procesy pre cieľové dohody, spätnú väzbu a hodnotenie výkonu. Nech sú kdekoľvek na svete, majú naši zamestnanci vždy možnosť diskutovať o svojom výkonnostnom stave a možnostiach rozvoja so svojimi nadriadenými. Tí môžu zahŕňať rozvoj v rámci súčasnej pozície alebo inej pozície, rovnakej alebo vyššej, ale tiež opatrenia, ako je rotácia pracovných miest a medzinárodné nasadenie. Takéto opatrenia môžu zamestnancom rozšíriť osobné znalosti a zručnosti a získať medzinárodné skúsenosti v rámci spoločnosti. 

Identifikácia a podpora vysokého potenciálu je kľúčovým prvkom našej stratégie ľudských zdrojov. Poskytujeme cielené aktivity a programy na podporu týchto zamestnancov v ich profesnom a osobnom rozvoji a posilnení ich lojality k našej spoločnosti. Tieto programy zahŕňajú rôzne ponuky pre rôzne úrovne rozvoja zamestnancov a taktiež ďalšie regionálne programy.

 

 

riadenie rozmanitosti

 

TÜV SÜD znamená rozmanitosť a začlenenie. Členovia našej spoločnosti pochádzajú z viac ako 100 rôznych krajín, sú v rôznych vekových skupinách, vedú rôzny spôsob života a prispievajú obrovskou škálou zručností, názorov a záujmov. Sme presvedčení, že práve táto rozmanitosť hrá dôležitú úlohu v úspechu TÜV SÜD. Už v júni 2017 sme podpísali Chartu rozmanitosti (nemecká Charta der Vielfalt) a zaväzujeme sa dodržiavať jej zásady vytvárania pracovného prostredia bez predsudkov. Všetci zamestnanci TÜV SÜD si zaslúžia byť ocenení bez ohľadu na pohlavie, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo alebo svetonázor, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu a identitu. V roku 2021 sme tento záväzok ešte podporili zavedením politiky riadenia „Diversity and Inclusion“ (Rozmanitosť a začlenenie), platnej v celej spoločnosti. Táto politika je jasným vyjadrením podpory kultúry začlenenia zo strany TÜV SÜD, s nulovou toleranciou akejkoľvek formy obťažovania alebo diskriminácie. 

TÜV SÜD sa stavia proti všetkým formám diskriminácie. Proaktívne taktiež podporujeme siete diverzity a začlenenia, založenej v rámci spoločnosti z osobnej iniciatívy našich zamestnancov:

  • Platforma prOut bola založená v roku 2019 a poskytuje prostredie pro všeobecný dialóg zameraný na LGBTIQ a plánovanie aktivít v TÜV SÜD. Ekvivalentnou iniciatívou v USA je sieť PRISM.
  • Sieť „International Women’s Network“ prepája ženy v celej spoločnosti a vo svete a rovnako organizuje akcie pre diskusie a debaty, koučovanie a získavanie kontaktov.

Neustále taktiež pracujeme na optimalizácii nášho riadenia diverzity a ešte pevnejšie tieto témy ukotvujeme v našej spoločnosti. Hlavne v posledných rokoch sme urobili veľké pokroky v presadzovaní témy diverzity v spoločnosti; do riadenia ľudských zdrojov boli zavedené nové správy a ukazovatele výkonnosti a k súčasným parametrom pozorovania boli pridané faktory diverzity, aby bolo zaručené, že náš pokrok bude kvantifikovateľný. Viac informácií o rozmanitosti v TÜV SÜD nájdete tu.

 

 

rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

 

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je základným prvkom našej firemnej kultúry a taktiež dôležitým aspektom našej podnikovej společenskej zodpovednosti. Snažíme sa pre to vytvoriť optimálne podmienky poskytovaním širokej škály modelov pracovnej doby a príležitostí pre mobilnú prácu. Okrem toho už veľa rokov našim zamestnancom ponúkame neustále rastúcu ponuku programov a služieb, ako je starostlivosť o deti alebo starostlivosť o rodinu. 

Od roku 2009 sa pravidelne zúčastňujeme auditu „berufundfamilie“ (kariéra a rodina), aby sme zaistili vysokú kvalitu nami ponúkaných služieb. V piatom kole auditu v roku 2021 sme získali „Zlatý“ status. 

Ďalšie informácie o našich službách pre zamestnancov nájdete tu 
Ponuka práce. Pravidelne hľadáme nových kandidátov, ktorí by s nami spolupracovali na vytváraní udržateľnej budúcnosti. Kliknutím tu zobrazíte naše voľné miesta pre pozície súvisiace s udržateľnosťou.

Získajte viac

Vybrať lokalitu