e-Mobilita - služby pre vozidlá

e-Mobilita - služby pre vozidlá

Komplexné služby pre elektrovozidlá

Komplexné služby pre elektrovozidlá

Elektrické vozidlo nie je len ďalším typom vozidla - je to základná systémová zmena. Zvládnutie technológií a zaistenie bezpečnosti je náročnou úlohou pre finálnych výrobcov i dodávateľov v automobilovom priemysle.

Partner s TÜV SÜD

TÜV SÜD je odborníkom nielen na automobilovú bezpečnosť, ale aj na elektrickú bezpečnosť trakčného napätia. Vďaka tomu, že máme znalosti z viacerých odborov, môžete lepšie splniť neľahké nároky tohto odvetvia. Naši odborníci navrhli, otestovali a overili množstvo skúšobných postupov, ktoré zodpovedajú nielen vznikajúcom nariadením trhu, ale tiež vyvíjajúcim sa spotrebiteľským trendom. Počas spolupráce urýchľujeme vaše vývojové procesy a zabezpečujeme tak, že váš výrobok zodpovedá národným i medzinárodným bezpečnostným normám.

Naše služby

Naše testovacie služby pokrývajú všetky aspekty návrhu a vývoja - od funkčnej a mechanickej bezpečnosti hnacej jednotky cez elektrickú bezpečnosť systémov trakčného napätia až k chemickej bezpečnosti prístrojov, ktoré pracujú s energiou (napr. batérie). Sústreďujeme sa tiež na kritické oblasti ako je napr. zlyhanie bezpečnosti, ochrana pred úrazmi elektrickým prúdom alebo dostupnosť energie.

Okrem testovacích služieb vás naši odborníci podporia pri optimalizácii vývojových procesov v oblasti elektrických vozidiel. Vyvinuli sme kompletnú sadu analytických metód, ktoré pomôžu vášmu tímu s návrhom, vývojom a overením bezpečnostných koncepcií. Naša ponuka zahŕňa aj moduly, ktoré sa venujú nebezpečenstvom na pracovisku alebo nakladanie so systémami pre skladovanie elektrickej energie.


Služby elektrickej bezpečnosti

 • Meranie a sledovanie izolácie
 • Typové skúšky ochrany IP
 • Meranie egalizačného potenciálu
 • Analýza poistných spínačov
 • EMC testovanie
 • Meranie tepla vytváraného súčiastkami
 • Testy zneužitia (skraty atď.)
 • Otázky zodpovednosti, metód, rizík a ručenie
 • Základy technológie, nariadenia a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred výbuchom
 • Stanovenie a koncepcia návrhu meracieho vybavenia

Služby funkčnej bezpečnosti

 • Hodnotenie bezpečnostných koncepcií a požiadaviek, hodnotenie bezpečnosti počas celého životného cyklu, analýzy (napr. FMEA)
 • Hodnotenie testov zneužitie [BK1]
 • Analytické techniky (ISO 26262 / IEC 61508)
 • Riadenie funkčnej bezpečnosti
 • Hodnotenie rizika, koncepcia systému, vývoja
 • Analytika / pravdepodobnosť
 • Simulácia chýb

Služby chemickej bezpečnosti

 • Definovanie potenciálnych chemických nebezpečenstiev
 • Analýza rizík založených na merateľných parametroch
 • Porovnanie / hodnotenia bezpečnostných koncepcií
 • Chemická analýza testov zneužitie
 • Validácia bezpečnostných koncepcií

Služby mechanickej bezpečnosti

 • Crash test batérií
 • Testy odolnosti vozidiel so získavaním dát
 • Simulácia vonkajších klimatických podmienok pri elektrických súčiastok podľa relevantných noriem a jednotlivých testovacích programov
 • Testy priepustnosti pre plyny / pary
 • Testy výkonu vozidiel na valcovom dynamometri a (podľa potreby) testy hnacej jednotky

Testovacie a verifikačné postupy na mieru

 • Validácia bezpečnosti výrobku a pracoviska za použitia analýzy možného výskytu a vplyvu chýb (FMEA - Failure Modes and Effects Analysis), stromové analýzy porúch (FTA - Fault Tree Analysis), predbežnej analýzy ohrozenia (PHA - Process Hazards Analysis) a analýzy nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (HAZOP - Hazard and Operability studies)

Vzdelávanie

 • Systémy manažérstva

 • Funkčná bezpečnosť

 • Elektrická bezpečnosť

 • Homologizácia (schválenie)

 • Školenia pre systémy trakčného napätia a hybridy


E-Homologizácia

 • Homologizácia - podpora
 • Homologizácia - management
 • Test a testovacie správy

Benchmarking a testovanie výkonu

V cykle TÜV SÜD e-Car Cycle (TSECC) je ku konvenčnému hodnotiacemu rámcu pridaná ešte jedna dimenzia - iné klimatické podmienky. V TSECC musia elektrické vozidlá fungovať pri teplotách v rozpätí od 7 ° C do po 35 ° C. Za týchto extrémnych podmienok potrebuje vozidlo viac energie na ohrievanie aj chladenie. TSECC ukazuje, ako elektrické vozidlá fungujú aj za nepriaznivých okolností.


Prínosy pre vás

 • Splníte špecifické normy tohto priemyselného odvetvia aj legislatívne nariadenia.
 • Vďaka celosvetovo uznávanej certifikácii zaistíte bezpečnosť užívateľov.
 • Získate neustálu podporu od poskytovateľa komplexných služieb v oblasti e-mobility.
 • Získate prístup k technickým znalostiam a rozsiahlym skúsenostiam v priemysle.

Získajte viac

Vybrať lokalitu