stu tuv banner

Technická kontrola vozidla

TÜV SÜD STK

TÜV SÜD STK

 • Vykonávané technické kontroly:
  • predkontrola vozidla
  • technické kontroly pravidelné a technické kontroly opakované
  • technické kontroly zvláštne
  • technické kontroly administratívne
  Kontrola vozidla sa nevykoná, ak nie je možné naštartovať motor, ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie, ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo má poruchu na plynovom zariadení.
 • Čo je technická kontrola?
  Technická kontrola vozidla (skrátene „TK“) je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, jeho jednotlivých systémov a komponentov, aby sa zabezpečila bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky. Technická kontrola vozidla sa vykonáva v súlade s platnými normami a predpismi v danom štáte a zvyčajne sa vyžaduje pre väčšinu vozidiel pravidelne v určitých intervaloch, ktoré sa líšia v závislosti od kategórie a prípadne aj od veku vozidla.

  Cieľom technickej kontroly vozidla je zistiť a identifikovať jednotlivé chyby na vozidle, ako sú opotrebenie, poškodenie, nefunkčné komponenty a zariadenia alebo iné nedostatky, následkom ktorých by mohlo dôjsť k nebezpečným situáciám na cestách, dokonca až k dopravným nehodám.

  Ak boli na vozidle zistené odchýlky od pôvodného a schváleného vyhotovenia, technickou kontrolou sa taktiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom.

  Technickú kontrolu vozidiel na Slovensku vykonávajú stanice technickej kontroly (skrátene „STK“), ktoré majú na svoju činnosť vydané príslušným okresným úradom oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti. Stanice technickej kontroly sú vybavené moderným technologickým vybavením a kontroly vykonávajú vyškolení a kvalifikovaní technici podľa jednotných a záväzných metodík schválených Ministerstvom dopravy SR.
 • Technická kontrola a jej priebeh
  Počas technickej kontroly sa kontrolujú rôzne systémy a komponenty vozidla, ako sú brzdy, svetlá, podvozok, sklá, bezpečnostné pásy, karoséria a ďalšie prvky. Ak sa počas kontroly zistia nezrovnalosti alebo nedostatky v súvislosti s technickým stavom vozidla, vodič vozidla dostane podrobný zoznam zistených chýb, pričom naši technici mu odporučia a navrhnú, aké opatrenia (opravy/úpravy) je potrebné vykonať na odstránenie týchto chýb. Ak sa počas kontroly zistia nezrovnalosti alebo nedostatky v súvislosti s technickým stavom vozidla, majiteľ vozidla dostane podrobný zoznam odporúčaní a návrhov na opravu alebo úpravu vozidla.

  Pri technickej kontrole sa zameriavame na nasledujúce prvky:
  • Identifikácia vozidla - overujeme, či údaje v dokladoch vozidla korešpondujú s vyhotovením vozidla
  • Identifikácia vozidla - overujeme, či údaje v dokladoch vozidla korešpondujú s vyhotovením vozidla
  • Systém riadenia - kontrolujeme, či riadenie vozidla funguje správne a či jednotlivé komponenty riadenia sú dobrom technickom stave
  • Viditeľnosť z vozidla - overujeme funkčnosť a stav všetkých spätných zrkadiel, zasklenia vozidla, stieračov a čističov okien
  • Osvetľovacie zariadenie a ostatné časti elektrického zariadenia - kontrolujeme svetlá, signalizácie a ostatné elektrické prvky vozidla
  • Nápravy, kolesá, pneumatiky, podvozok, rám, konštrukcia a všetky k nim pripojené časti - overujeme stav a funkčnosť všetkých komponentov podvozkových častí vozidla, kolies a ich zavesenia a pruženia
  • Ostatné vybavenie: bezpečnostné pásy, klaksón... - kontrolujeme funkčnosť a stav bezpečnostných prvkov a iného vybavenia
  • Povinná výbava – kontrolujeme, či je povinná výbava kompletná
  Veríme, že technická kontrola u nás poskytne Vášmu vozidlu dôkladnú kontrolu a Vy získate podrobné a objektívne informácie o stave Vášho vozidla.

  Podrobnosti toho, ako sa pripraviť na STK nájdete rozpísané na podstránke Ako sa pripraviť na STK?.
 • Ktoré vozidlá podliehajú technickej kontrole a v akých intervaloch?
  Pravidelnej technickej kontrole podliehajú vozidlá kategórie: L, M, N, O, T a R okrem vozidiel kategórie L1e, L2e, O1 a R1.

  Lehota 4-4-4 - do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a následne periodicky v 4-ročných lehotách
  • L3A1
  • L4A1
  • L6e so zdvihovým objemom motora do 125 cm3 vrátane
  • O2
  • Ta
  • R2
  • R3a
  • R4a
  Lehota 4-2-2 - do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a následne periodicky v 2-ročných lehotách
  • L3eA2
  • L3eA3
  • L4eA2
  • L4eA3
  • L5e
  • L6e so zdvihovým objemom motora nad 125 cm3
  • L7e
  • M1
  • N1
  • Tb
  • R3b
  • R4b
  Lehota 1-1-1 - do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a následne periodicky v 1-ročných lehotách
  • M2
  • M3, (M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie v 0,5-ročných lehotách)
  • N2
  • N3
  • O3
  • O4
  • vozidlá používané na taxislužbu
  • L3e, M1, N1 a T používané ako výcvikové vozidlo autoškoly
  • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, na poruchovú službu plynárenských zariadení a sanitné vozidlá, ak sa jedná o vozidlá s právom prednostnej jazdy
  Kategóriu vozidla nájdete v dokladoch vozidla v položke označenej symbolom „J“. Dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nájdete v dokladoch vozidla v položke označenej symbolom „B“.
 • Aká je povinná výbava vozidla?
  1. homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
  2. bezpečnostný reflexný odev napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka (bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla),
  3. pre vozidlá kategórie M a N náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu
   • 3.1.jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso
   • 3.2.náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené,
   • 3.3.spolu s náhradným kolesom (diskom a pneumatikou) povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
  4. autolekárnička
  5. snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca (platí len pre vozidlá kategórie N3 okrem terénnych vozidiel kategórie N3G).

kontrola

Úspešná TK/EK

Ako úspešne absolvovať kontrolu na STK?

Zistite viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu