stu tuv banner

Kontrola originality vozidla

TÜV SÜD KO

TÜV SÜD KO

 • Ponúkame profesionálne služby:
  • Kontrola originality aj dočasne spôsobilých vozidiel
  • Bez overovania pravosti osvedčenia
  • S overovaním pravosti osvedčenia
  • Komplexný balík služieb: technická kontrola + emisná kontrola + kontrola originality
  • Umiestňovanie a upevňovanie náhradných VIN čísiel
  • Všetky kategórie vozidiel PKW, LKW, BUS
  • motocykle, osobné, nákladné, autobusy, prívesy, návesy, pracovné stroje
 • Čo je kontrola originality?
  Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu.
  Kontrolu originality je možné vykonať pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Najčastejšie sa kontrola originality vykonáva pri jednotlivom dovoze vozidiel do SR, vývoze vozidiel zo SR a pri niektorých ďalších administratívnych úkonoch spojených so zmenou údajov v dokladoch vozidla.

   

   

   

 • Kontrola originality a jej priebeh
  Pri základnej kontrole originality sa vykonávajú tieto úkony:
  • - meranie a nedeštruktívne skúmanie stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
  • - porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach,
  • - kontrola a posúdenie stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej
  • - porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
  • - overenie údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie
  Kontrola originality skrátená, administratívna, evidenčná a opakovaná (ak sa vykonáva do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly) sa vykonávajú v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej. Rozsah predkladaných dokladov potrebných pre jednotlivý druh kontroly originality stanovuje vyhláška.

  Kontrola originality sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na jeho vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak kontrolu originality nariadi okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

  Odborný posudok o kontrole originality, ak je predkladaný ako povinná príloha v jednotlivých správnych konaniach, má administratívnu platnosť 15 dní.
 • Doklady potrebné k vykonaniu kontroly originality
  Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike

  - preukaz totožnosti vodiča a osvedčenie o evidencii časť I a II

  Ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené vozidlá)

  - preukaz totožnosti vodiča
  - doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
  - osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
  - doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii

  Ak ide o vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené nové vozidlá)

  - preukaz totožnosti vodiča
  - doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
  - čestné vyhlásenie, že vozidlo nie je, alebo nebolo prihlásené do evidencie v inom štáte
  - osvedčenie o zhode COC alebo doklad o udelení schválenia v štáte EÚ

  Čo sa týka dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri ostatných prípadoch kontroly originality, ich špecifikáciu nájdete vo vyhláške č. 139/2018 Z.z., prípadne neváhajte kontaktovať naše pracovisko kontroly originality telefonicky alebo emailom, kde vám náš kvalifikovaný personál ochotne poradí.
 • TOP 5 mýtov o kontrole originality
 • Vyrážanie VIN čísla
  Vyrážame pridelené náhradné identifikačné čísla vozidiel (VIN čísla) pre všetky kategórie vozidiel. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je pracovisko KO s oprávnením na umiestňovanie a upevňovanie náhradného VIN čísla v Bratislavskom a Žilinskom kraji.

kontrola

Úspešná TK/EK

Ako úspešne absolvovať kontrolu na STK?

Zistite viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu