stu tuv banner

Emisná kontrola vozidla

TÜV SÜD STK

TÜV SÜD STK

 • Vykonávané emisné kontroly:
  • predkontrola vozidla
  • emisné kontroly pravidelné a emisné kontroly opakované
  • emisné kontroly zvláštne
  • emisné kontroly administratívne
 • Čo je emisná kontrola?
  Emisná kontrola motorového vozidla (skrátene „EK“) je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla, jeho jednotlivých systémov a komponentov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržiavanie povolených emisných limitov motora.

  Namerané emisie výfukových plynov sa porovnávajú s určenými emisnými limitmi stanovenými buď výrobcom vozidla alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak vozidlo tieto limity nespĺňa, musí byť opravené, aby ďalej nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.

  Ak boli na vozidle zistené odchýlky od pôvodného a schváleného vyhotovenia, emisnou kontrolou sa taktiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom.

  Emisnú kontrolu vozidiel na Slovensku vykonávajú pracoviská emisnej kontroly (skrátene „PEK“), ktoré majú na svoju činnosť vydané príslušným okresným úradom oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti. Pracoviská emisnej kontroly sú súčasťou staníc technickej kontroly, sú vybavené moderným technologickým vybavením a kontroly vykonávajú vyškolení a kvalifikovaní technici podľa jednotných a záväzných metodík schválených Ministerstvom dopravy SR.
 • Emisná kontrola a jej priebeh
  Pri emisnej kontrole sa zameriavame na nasledujúce prvky:
  • Identifikácia vozidla - overujeme, či údaje v dokladoch vozidla korešpondujú s vyhotovením vozidla
  • Stanovenie meraných parametrov – je nevyhnutným krokom pred začatím samotného merania
  • Vizuálna kontrola - vizuálne posudzujeme stav sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy vozidla
  • Meranie - po zahriatí motora na požadovanú teplotu vykonáme meranie emisií predpísaným spôsobom podľa metodiky. Spôsob merania emisií zážihového (benzínového) motora sa odlišuje od spôsobu merania emisií (dymivosti) vznetového (naftového) motora. V rámci merania sa kontroluje aj nastavenie určitých prvkov motora (napr. voľnobežné otáčky, alebo u vznetového motora maximálne otáčky regulátora a pod.)
  • Vyhodnotenie – na záver vozidlo vyhodnotíme ako spôsobilé, ak vyhovelo pri vizuálnej kontrole a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov neprekročili limitné hodnoty.
  Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom vybavenom alternatívnym palivom (LPG, CNG, LNG) sa vykonáva rovnakým spôsobom aj pre alternatívne palivo.
 • Ktoré vozidlá podliehajú emisnej kontrole a v akých intervaloch?
  Pravidelnej emisnej kontrole podliehajú vozidlá kategórie M, N a T.

  Lehota 4-4-4 - do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a následne periodicky v 4-ročných lehotách
  • Ta
  Lehota 4-2-2 - do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a následne periodicky v 2-ročných lehotách
  • M1
  • N1
  • Tb
  Lehota 1-1-1 - do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a následne periodicky v 1-ročných lehotách
  • M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
  • N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
  • M2
  • M3
  • N2
  • N3
  • vozidlá používané na taxislužbu
  Kategóriu vozidla nájdete v dokladoch vozidla v položke označenej symbolom „J“. Dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nájdete v dokladoch vozidla v položke označenej symbolom „B“.
 • Obávam sa emisnej kontroly. Ako sa na ňu pripraviť?

kontrola

Úspešná TK/EK

Ako úspešne absolvovať kontrolu na STK?

Zistite viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu