Vnútroštátne typové schválenie

Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, príslušenstva a výbavy vozidiel

Služby pre dodávateľov v automobilovom priemysle

Služby pre dodávateľov v automobilovom priemysle

Aj napriek značnej harmonizácii legislatívy EÚ a EHK v oblasti schvaľovania vozidiel a ich častí je ešte stále značná časť najmä príslušenstva vozidiel (tzv. Aftermarketových dielov) schvaľovaná na národnej úrovni jednotlivých štátov EÚ procesom národného (vnútroštátneho) schvaľovania. Ide napríklad o príslušenstvo ako:

autoalarmy
GPS monitorovacie zariadenia vozidiel
čalúnenie, poťahy, koberce
diskové kolesá
elektronické vybavenie vozidiel
úpravy pre telesne postihnuté osoby
nosiče batožiny, bicyklov, strešné boxy
ochranné rámy vozidiel
dvojité ovládacie pre vozidlá autoškôl
snehové reťaze
laminátové doplnky a príslušenstvo
vonkajšie a vnútorné doplnky, atď ...

Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, príslušenstva a výbavy vozidiel  sa v SR riadi ustanoveniami § 17 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným orgánom SR vo veci udelenia vnútroštátneho typového schválenia je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Výrobca alebo zástupca výrobcu je pred udelením vnútroštátneho typového schválenia povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na systéme, komponente, samostatnej technickej jednotke, príslušenstve alebo výbave vozidla v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí typ systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, príslušenstva alebo výbavy spĺňať, stanovuje § 17 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 10 - § 20 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.


TÜV SÜD prináša služby:

• Stanovenie rozsahu skúšok

• Skúšky a kontroly systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, príslušenstva a výbavy

• Príprava schvaľovacej dokumentácie

Získajte viac

Vybrať lokalitu