Potrubár (Pipefitter)

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Potrubár (Pipefitter) je vedúci skupiny montérov, ktorý zabezpečuje funkčnosť skupiny pri jednotlivých montážnych činnostiach.

Úlohou potrubára je vyrábať, montovať a opravovať jednotlivé časti potrubia aj potrubné celky. Pracovnými činnosťami sú:

 • výroba častí potrubia a ich príslušenstva z tenkostenných a hrubostenných kovových trubiek, plechov, profilovaných materiálov i nekovových ručným a strojným obrábaním, kovaním, ohýbaním, za studena aj za tepla, zváraním, spájkovaním a puzdrením čadičovými vložkami;
 • zhotovovanie rúrkových spojov, rozdeľovačov, tvaroviek, odbočiek, t-kusov a pod.;
 • zhotovovanie tesnení pre potrubie veľkých rozmerov a nepravidelných tvarov;
 • montáž potrubných zostáv podľa dokumentácie, bez úplnej dokumentácie podľa modelu alebo podľa situácie na mieste určenia investičných celkov a zariadení;
 • zhotovovanie tlakových nádob a nádrží;
 • montáž veľkých priestorových potrubných systémov pre rôzne druhy priemyslu napr. energetické zariadenia, cukrovary, pivovary, plynárne, koksárne, cementárne, zariadenia na rafináciu ropy.

Pretože je v podstate hlavou pracovnej skupiny, je potrebné aby mal adekvátne vedomosti, ktoré doteraz neboli overované rovnakým spôsobom.

Cieľom odbornej prípravy je pripraviť pracovníkov na overenie odbornej spôsobilosti v oblasti montáže a opravy potrubných systémov. Výsledkom po absolvovaní kurzu a skúšky je  získanie certifikácie v oblasti POTRUBÁR.

Každý certifikovaný pracovník musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • absolvovať školenie v schválenom školiacom stredisku v rozsahu 80 hodín;
 • Úspešne spraviť skúšku (teoretickú časť a praktickú časť) minimálne s úspešnosťou  80% (pričom každú časť musí spraviť na minimálne 70%).

 

Prečo je potrebné absolvovať skúšku a mať certifikát?

Certifikát je doklad od Certifikačného orgánu osôb, ktorý potvrdzuje štandardizovaný rozsah vedomostí a zručností, stanovuje minimálny rozsah vedomostí, ktorý každý certifikovaný pracovník má. Je to dôkaz, že požadované vedomosti frekventant ovláda.

 

Na základe akreditačného rozhodnutia od SNAS máme potvrdené, že sme schopní zabezpečiť, aby certifikované osoby mali vedomosti v rozsahu, ktorý je uvedený nižšie a v rozsahu, ktorý je požadovaný certifikačnou schémou.

Certifikácia – ako štandardizácia rozsahu vedomostí a zručností – je dnes bežná v mnohých oblastiach strojárskeho priemyslu ako napr.:

 • Certifikovaný zvárači, operátori zvárania, spájkovači;
 • Certifikovaný personál v oblasti NDT;
 • Certifikovaný pracovníci v oblasti prírubových spojov.

Práca potrubárov má dosah na bezpečnosť, ekonomiku a úspech jednotlivých projektov. Ak personál nie je dostatočne zručný (zákazník nemá dôkaz o jeho schopnostiach), môže nekompetentnosť spôsobiť počas montáže napr. nedodržanie časového harmonogramu projektu alebo nemalé finančné škody (opakovaná demontáž a montáž).

Odborná príprava pozostáva z nasledujúcich tém:

 1. Úvod
 2. Zoznam noriem
 3. BOZP+ test
 4. Materiály , ich značenie komponenty, prenos značenia, značenie na izometrii
 5. Výkresová dokumentácia
 6. Všeobecný popis izometrického výkresu
 7. Popis priestoru vykresľovania
 8. Typy spojov potrubných častí a ich zobrazovanie na výkresoch
 9. Trigonometria a výpočty
 10. Výpočtové úlohy, otázky uchádzačov, precvičovanie zakreslenia skutkového stavu
 11. Postup montáže a opis jednotlivých krokov
 12. Praktická časť
 13. Príprava na skúšku, skúšobné testy
 14. Skúška – overenie odbornej spôsobilosti

 

Certifikácia sa vykonáva v súlade s STN EN ISO/IEC 17024:2013 a STN EN 13480-4.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu