heneken

Pri výrobe hliníka smerujeme k uhlíkovej neutralite

Spoločnosť Heneken Melts vlastní prevádzku na tavenie hliníkového šrotu za účelom výroby sekundárnych hliníkových zliatin. Pokračuje v stopách spoločnosti Slesalko, ktorá sa po aktívnej spolupráci stala v roku 2017 súčasťou skupiny Heneken.

Postupnou špecializáciou v oblasti spracovania sekundárneho hliníka spoločnosť dosiahla technologickú úroveň výrob zameraných na produkciu primárneho hliníka. Závod vyrába 5 000 ton hliníkových ingotov ročne s chemickou špecifikáciou stanovenou jednotlivými zákazníkmi. Vstupy vo výrobe predstavujú  disky kolies a takzvané výrobné kusové offgrady, ktoré sa v tavia v peci spoločne s legovacími prvkami.

Disponujeme však aj možnosťou produkcie primárneho hliníka najvyššej kvality, vo forme ingotov a zliatin ferotitánu vo forme granúl.

Celý výrobný program prebieha na plynových taviacich peciach, čo sa týka produkcie hliníkových zliatin.  Na indukčných peciach spoločnosť spustí výrobu ferotitánu. Z uvedeného vyplýva, že Heneken Melts sa radí medzi energeticky náročné priemyselné podniky. Preto k primárnym cieľom spoločnosti patrí optimalizácia spotreby energií.

Ak by sme mali zosumarizovať naše doterajšie kroky k zvýšeniu energetickej efektívnosti, zhrnuli by sme to nasledovne.

 1. Zameriavame sa na výber vhodnej technológie, optimalizujeme výkon pecí a neustále hľadáme možnosti optimalizácie výrobného procesu.
 2. Budujeme výrobný proces založený na dodávkach zelenej elektrickej energie od lokálneho dodávateľa.
 3. Optimalizujeme spotrebu energie využitím solárnych panelov, teda pracujeme na využívaní obnoviteľných zdrojov.

Aké normy a legislatíva vás ovplyvňujú?

Určite nevynájdeme teplú vodu, ak uvedieme zavádzanie ESG princípov ako najvýraznejší faktor, ktorý ovplyvňuje nielen Heneken Melts v Spišských Vlachoch, ale všetky spoločnosti na území európskej únie. Skratka ESG sa mnohokrát uvádza len ako súčasť marketingovej stratégie. Možno to tak v mnohých spoločnostiach je, ale úprimne, nezávidíme im. Iniciatíva ESG drasticky ovplyvní solventnosť a konkurencieschopnosť organizácií v najbližších 10 rokoch. 

Zavádzanie ekologických a sociálnych štandardov je výrazne nákladnou súčasťou riadenia firemných procesov. Dotýka sa ľudského, finančného a časového kapitálu a nie je otázkou, ktorú je možné vyriešiť v priebehu jedného roka. Boli sme si toho vedomí už v prvopočiatkoch, najmä kvôli odvetviu, v ktorom pôsobíme. Výsledkom našej snahy je zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby a výstupy z energetického auditu, ktoré nás vedú k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roka 2030.

 

Aký cieľ ste si dali, aby ste znížili energetickú náročnosť výroby?

Ako sme už uviedli, pri normách a legislatívach, ktoré nás najviac ovplyvňujú,  cieľom je uhlíková neutralita do roku 2030.

Pri energetickej náročnosti výroby uvažujeme striktne o procesoch vo výrobných halách, kde sme stanovili nasledujúce čiastkové ciele, ktoré nám pomôžu dosiahnuť vytýčený stav uhlíkovej neutrality:

 1. Zníženie spotreby plynu o 30 % vo výrobe do konca roka 2024.Tento čiastkový cieľ dosiahneme výmenou horákov v taviacej peci, ktorá prebehne v roku 2024. Proces spaľovania bude založený na simultánnomspaľovaní zemného plynu a kyslíka.
 2. Redukovanie spotreby elektrickej energie dodávanej tretími stranami o približne 30 %.

  Tento cieľ plánujeme dosiahnuť investovaním do fotovoltiky s výkonom do 500 kW.

 3. Zníženie spotreby energie na vykurovanie výrobnej haly a skladov o 10 % predovšetkým vďaka zatepleniu spomínaných priestorov.

Ako sa zmení výroba hliníka v najbližších rokoch? Ako ovplyvnia najbližšie zmeny výrobcov na trhu?

Celosvetový trh aktívne reaguje na špecifickú situáciu posledných 5 rokov. A predpoklad je, že niekoľko ďalších rokov bude potrebných na jeho ustálenie. Učebnicový príklad dopadu zmien na energeticky náročné priemyselné podniky vidíme u nás na Slovensku. Je ním ukončenie výroby primárneho hliníka v Slovalcu.(zdroj) Nebudeme túto situáciu rozpitvávať. Pokladáme to však za následok súčasného trendu vo výrobe hliníka všeobecne. Prechod od primárnej produkcie k sekundárnemu spracovaniu považujeme za jedinú možnú cestu.

Tento trend je však len dôsledok. Príčinou je, okrem iných, výrazný nárast nákladov na energie. V "normálnych časoch" energia tvorí približne 70 % vstupných nákladov na výrobu primárneho hliníka. V prípade recyklovaného hliníka je náklad 20-násobne nižší. Je jasné, že náklady na energiu majú najvýznamnejší dopad na činnosť spoločností, ako je Slovalco. A pokiaľ nenastane zvrat v spotrebe  energie alebo využívaní obnoviteľných zdrojov, najbližšiu dekádu to tak aj ostane.

Nastáva otázka, v čom konkrétne vidíme budúcnosť my a čomu prispôsobujeme našu činnosť. Samozrejme je ňou pre nás, sekundárne spracovanie hliníka. Áno. Aj recyklácia prináša mnoho environmentálnych výziev. Avšak už dnes sme schopní recyklovať hliníkový odpad do podoby výsledného produktu, ktorý dosahuje 100 % kvality primárneho hliníka. S 20-násobne nižšou spotrebou energie. Zároveň, v procese sekundárneho spracovania, dokážeme aj neutralizovať vedľajšie produkty hliníkovej metalurgie na báze zero waste.

Práve pri neutralizácii vedľajších produktov v procese výroby sekundárneho hliníka vidíme priestor na spoluprácu medzi výrobcami. Schopnosť recyklácie s nulovým odpadom predstavuje ekonomicky významnú príležitosť a pri určitom objeme sa jednoznačne ukazuje možnosť úspory z rozsahu.

Na záver, ak by sme mali vybrať piliere pre dlhodobú perspektívu fabrík s produkciou hliníka, ako je tá naša, boli by to tieto:

 • lepší zber a triedenie odpadov hliníka,
 • vylepšovanie existujúcej technológie,
 • úspory na spotrebe,
 • rekuperácia tepla a spalín,
 • automatizácia a robotizácia
 • a zavádzanie ESG štandardov.

 

Článok bol pripravený s Lukáš Košč, Marketingový špecialista Heneken Melts.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu