Zivotne prostredie

Životné prostredie

Rozvoj ochrany životného prostredia

Rozvoj ochrany životného prostredia

Našim cieľom je prispievať k ochrane klímy a zdrojov a tým minimalizovať negatívne dopady našich obchodných aktivít na životné prostredie.


 

záväzky v oblasti ochrany životného prostredia

 

Poskytovaním služieb a inovácií pomáhame našim zákazníkom riadiť ochranu životného prostredia a klímy v súlade s našim firemným zámerom. Zároveň sa snažíme, aby naše vlastné obchodné aktivity boli čo najviac ekologické a minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie. V našich kanceláriách a v prevádzkach laboratórií a testovacích zariadení potrebujeme zdroje, ako sú elektrina, vykurovanie, papier a voda.

Aj keď naša ekologická stopa ako poskytovateľa technických služieb je podstatne menšia ako v spoločnostiach v iných priemyselných odvetviach, sme napriek tomu odhodlaní prispievať k ochrane klímy a zdrojov a prevziať zodpovednosť za ekologické dôsledky svojich obchodných aktivít.

S ohľadom na túto skutočnosť sme v roku 2021 zostavili náš prvý medzinárodný inventár skleníkových plynov, ktorý zahŕňa údaje zo všetkých plno konsolidovaných dcérskych spoločností v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii, USA, Indii, Singapure, Číne, Japonsku a Južnej Kórei. To zaberá približne 90 percent nášho objemu príjmov a našej pracovnej sily.  


Prevažnú väčšinu našej podnikové uhlíkové stopy tvorí spotreba energie na služobné cesty alebo pre pobočky a súvisiace emisie skleníkových plynov. Vzhľadom k tomu je naším prvoradým cieľom znížiť emisie v týchto oblastiach. Súhrn nášho inventára skleníkových plynov nájdete 
tu:

 

greenhouse gas emissions

Tvorbu inventára skleníkových plynov si zakladáme na všeobecných predpisoch, ako je Protokol o skleníkových plynoch, rovnako ako na medzinárodnej norme ISO 14064-1, aj keď v tejto fáze sa neusilujeme o plnú zhodu. V roku 2022 sme dokončili interný audit ako dôležitý krok na ceste k overeniu našej uhlíkové stopy v súlade s ISO 14064-3. V ďalšom kroku zadáme overenie nášho inventára skleníkových plynov tretej strane.  

 

náš prístup a naše ciele

 

Rámec pre všetky akčné aktivity v oblasti životného prostredia je stanovený našou environmentálnou politikou, ktorá platí globálne a je každoročne revidovaná a aktualizovaná. Súčasnými oblasťami, na ktoré sa táto politika zameriava, je znižovania spotreby energie a nákladov na spotrebu, nákup produktov a služieb, ktoré účinne využívajú zdroje a školenie našich zamestnancov, aby sa zvýšilo ich povedomie o využívaní prírodných zdrojov. 

Naše politika v oblasti životného prostredia taktiež stanoví krátkodobý cieľ v oblasti klímy: od roku 2025 sa snažíme znížiť globálne emisie z rozsahu 1, rozsahu 2 a zo zvlášť dôležitého rozsahu 3 na čistú nulu. Aby sme to dosiahli, budeme sa najskôr vyhýbať generovaniu emisií, kedykoľvek to bude možné, a znížime spotrebu zdrojov. Zostatkové emisie v roku 2025 potom budú kompenzované podporou certifikovaných a uznaných kompenzačných projektov. V roku 2021 sme tento cieľ upresnili a zahrnuli sme nasledujúce ukazovatele výkonnosti: 

  • Neustále znižovanie ročných emisií skleníkových plynov 
  • Ročné zníženie spotreby energie, merané v MWh ako podiel na výnosoch 
  • Budeme aj naďalej podporovať využitie energie z obnoviteľných zdrojov a neustále zvyšovať jej využitie ako percento celkovej spotreby elektriny v TÜV SÜD  

Okrem definovania ďalších ukazovateľov výkonnosti pre konkrétne oblasti v súčasnosti pracujeme na dlhodobom klimatickom cieli a zavádzame klimatickú stratégiu presahujúcu časový rámec roku 2025. Našim cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov TÜV SÜD na nevyhnutné minimum. Aby sme vyvážili tieto nevyhnutné emisie, plánujeme postupne ukončiť podporu opatrení na kompenzáciu uhlíku a nahradiť ich projektami zachytávanie a odstraňovanie uhlíka. Rovnako ako u našich kompenzačných opatrení budeme vyberať len certifikované a uznávané projekty. 

Vzhľadom k tomu, že väčšinu našej uhlíkové stopy tvorí spotreba energie a súvisiace emisie skleníkových plynov, opatrenia na zmiernenie dopadu našich obchodných operácií na klímu sa zameriavajú na túto oblasť. S ohľadom na túto skutočnosť sme v minulom roku predstavili software na správu energetických dát, ktorý nám umožňuje optimálne sledovať a riadiť skutočnú spotrebu energie v rámci systému riadenia klímy a energie. Typ a rozsah dát zhromažďovaných systémom správy energetických dát vychádza z noriem ISO 50001 a ISO 14064-1. Od roku 2021 sú všetky energetické dáta z nemeckých lokalít zaznamenávané softwarom na správu energetických dát a je možné k nim získať prístup priamo. Software bude implementovaný v našich medzinárodných pobočkách od roku 2022. 

Zamerali sme sa aj na ďalšie environmentálne témy. V budúcnosti budeme napríklad podávať správy o množstve odpadu a spotrebe vody. Zaviazali sme sa aj k ochrane biodiverzity, pričom prvé kroky zahŕňajú ozelenenie striech a prírodné terénne úpravy v rámci renovácie budov. Stále viac našich lokalít zakladá úle a prijíma opatrenia, ktoré podporujú divoké včely.  

Nižšie je zobrazený výber našich priemyselných činností:


Získajte viac

Vybrať lokalitu