Stratégie a manažment

Enabling sustainable progress

Enabling sustainable progress

Udržateľnosť vo všetkých jej aspektoch vnímame ako neoddeliteľnú súčasť našich podnikateľských aktivít.  


 

Udržateľnosť ako súčasť nášho základného poslania

 

Od nášho založenia v roku 1866 sme sa zaviazali umožniť pokrok tým, že budeme chrániť ľudí, životné prostredie a majetok pred rizikami súvisiacimi s technológiami. Už teraz vzbudzujeme dôveryhodnosť a dôveru v bezpečnosť a efektivitu udržateľných technológií, procesov, produktov a systémov. Našim cieľom je do budúcna prevziať rolu partnera, ktorého si naši zákazníci môžu zvoliť, aby ľahšie vyriešili problémy, ako je dekarbonizácie, obehové hospodárstvo a zavádzanie zodpovedných obchodných praktík vo fyzickom aj digitálnom svete.  

Naša špecifická firemná štruktúra zaručuje nezávislosť a nestrannosť. V čele Skupiny TÜV SÜD stojí TÜV SÜD AG so sídlom v Mníchove. Management holdingovej spoločnosti dohliada na globálne dcérske spoločnosti Skupiny. Ekonomickými vlastníkmi akcií TÜV SÜD sú TÜV SÜD eV Mníchov a Nadácie TÜV SÜD, Mníchov. Prečítajte si viac o našej firemnej štruktúre 
tu.

 

náš strategický prístup

 

Naša firemná stratégia nazvaná „Spoločne k dosiahnutiu ďalšej úrovne“ (“The Next Level. Together.”) nás povedie až do roku 2025 a je navrhnutá tak, aby otvorila dvere ďalšej úrovni rozvoja našej spoločnosti. Nové trendy a vývoj, vynútené hlavne digitálnymi technológiami, ponúkajú ďalšie príležitosti ako pre nás, tak pre našich zákazníkov. Sledujeme teda štyri strategické ciele, aby sme tento potenciál využili: 

  1. Zaistiť dokonalosť a efektivitu našich služieb, distribúcie a procesov a dokonalosť našich zamestnancov; 
  2. Znovu sa zamerať na hlavné podnikanie TIC a vyvinúť štandardy pre oblasti nových technológií;
  3. Ponúkať technické podporné služby a platformy na výmenu znalostí a skúseností v rámci nášho podnikania, ako sú digitálne služby a služby zamerané na zákazníka;
  4. Rozšíriť internacionalizáciu. 

Vedení touto firemnou stratégiou pokračujeme v systematizácii našich aktivít v oblasti udržateľnosti. V tejto súvislosti sme v roku 2021 vykonali analýzu významnosti, aby sme preskúmali a v prípade potreby rozšírili naše pole pôsobnosti. V tomto procese sme zdokonalili obsah našich súčasných činností. 

fields of action 

 

prieskum zainteresovaných strán a analýza významnosti

 

Naša analýza významnosti je založená na rozsiahlom prieskume zainteresovaných strán, ktorý bol vykonaný v prvých šiestich mesiacoch roku 2021 a ktorý poskytuje široký obraz o názoroch našich zamestnancov a vedúcich pracovníkov, kľúčových zákazníkov a vybraných odborníkov z akademickej sféry, audítorského a profesionálneho sveta a priemyselných združení. Svoj názor vyjadrilo celkom 529 respondentov. Podnikové prostredie a podniková analýza priniesli ďalšie výsledky. Témy „Kvalita a dôvera“, „Kvalifikovaní zamestnanci“ a „Dodržiavanie predpisov a integrita“ boli najvyššou prioritou všetkých zainteresovaných strán. 

 

materiality matrix 

 

riadenie udržateľnosti

 

V rámci celoskupinového projektu, koordinovaného zo strany predstaviteľa pre podnikovú udržateľnosť (CSR) ako člena predstavenstva a zahŕňajúceho vedúcich pracovníkov podnikových útvarov Skupiny TÜV SÜD, pokladá výbor pre udržateľnosť, ktorý bol ustanovený v roku 2020, základy pre cielený prístup a podávanie správ na tému udržateľnosti v rámci celej Skupiny. To obsahuje analýzu a hodnotenie hlavných činností, zahŕňajúce kľúčové zainteresované strany, rovnako ako definíciu cieľov a ukazovateľov výkonnosti. Predstavenstvo nedávno taktiež definovalo ambície a ciele pre jednotlivé oblasti činnosti a vypracovalo konkrétne akčné plány na ich dosiahnutie. Riadenie tohto procesu je založené na špecifických nefinančných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI).  

Firemné útvary a regióny podporujú realizáciu požadovaných akcií a rozvíjajú jednotlivé aktivity na dosiahnutie cieľov a zámerov. V roku 2021 bolo množstvo zásad na tieto účely harmonizovaná alebo zavedená na úrovni Skupiny, vrátane súboru nových zásad TÜV SÜD
Etický kódex pre dodávateľa a taktiež veľkého počtu predpisov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.  

 

 

dialóg zainteresovaných

 

Systematický a neustály dialóg s našimi internými a externými zainteresovanými stranami prináša neustále nové impulzy, a to ako v každodennej rutinnej práci, tak v dlhodobom priebehu našich obchodných aktivít. Tu sú niektoré z foriem, ktoré používame:

Získajte viac

Vybrať lokalitu