ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

E-book

E-book

Oboznámte sa so základnými požiadavkami platnej legislatívy v oblasti BOZP na zamestnávateľov a výkonu inšpekcie práce vrátane sankcií v prípade jej nedodržiavania.

ISO 45001 je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje pre organizáciu rámec na riadenie rizík spojených s BOZP. Má za úlohu vytvárať bezpečné pracovné prostredie, zabrániť pracovným úrazom a chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácie. To v jednotnej štruktúre, ktorú už poznáte z ISO 9001.


E-book ISO 45001 obsahuje:

  • požiadavky a zámer ISO 45001,
  • výzvy BOZP,
  • rozbor pracovných úrazov za rok 2019.

Získajte viac

Vybrať lokalitu