interný audítor

Preškolenie interných audítorov so zameraním na zvyšovanie ich kompetentnosti

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Preškolenie interných audítorov so zameraním na zvyšovanie ich kompetentnosti

Dôvera v proces auditu a schopnosť dosiahnuť jeho ciele závisí od kompetentnosti audítorov a vedúcich audítorských tímov. Školenie tohto druhu je prostriedkom profesionálneho rozvoja interných audítorov, je zamerané na rozšírenie znalostí a zručností interných audítorov a na posilnenie ich profesionálneho správania a schopnosti aplikovať tieto poznatky a zručnosti v praxi. 

V rámci školenia budú konzultované okrem iného aj témy:

 • vývoj v oblasti auditu vrátane využívania technológií
 • príslušné normy vrátane usmernení podporných dokumentov
 • iné požiadavky

Školenie je vedené interaktívnou formou, v rámci ktorej sú účastníci zapájaní do diskusie a riešenia prípadových štúdií / praktických úloh.


ČO VÁM Školenie PRINESIE?

 • Návod na auditovanie systémov manažérstva.
 • Osvedčené postupy na manažérstvo programu auditu a vykonávania auditu.
 • Príležitosť prehodnotiť svoje vlastné postupy organizácie a identifikovať príležitosti na zlepšenie.
 • Optimalizácia integrácie procesu auditu rôznych systémov manažérstva.
 • Vedenie rozhovorov a prezeranie záznamov na diaľku videokonferencia, telefón – úspora nákladov a času audítorov.
 • Informácie, poznatky a skúsenosti z audítorskej praxe.

PRIDANÁ HODNOTA

Interným audítorom, ktorým končí platnosť Osvedčenia interného audítora, bude vystavené nové osvedčenie.
Súčasťou školenia je aj prezentácia vzorov pre dokumentovanie procesu realizácie interného auditu, ktoré budú účastníkom školenia zaslané po jeho ukončení.


Komu je kurz určený a požiadavky na účastníka

Školenie je určené interným audítorom s minimálne 2-ročnou praxou v oblasti výkonu interných auditov a znalosťou požiadaviek aktuálne platnej normy v oblasti auditovania.


Výstupný doklad

Osvedčenie o absolvovanom školení „Preškolenie interných audítorov so zameraním na zvyšovanie ich kompetentnosti“.
Pre držiteľov osvedčení, ktorým končí platnosť Osvedčenia interného audítora, bude zároveň vystavené nové osvedčenie.

 • OBSAH A ROZSAH KURZU

  1 deň (9:00 hod. - 16:00 hod.)

  1.     Interný audit – účinný nástroj pre zlepšovanie
  2.     Efektívne vytvorenie programu auditu 
  2.1   Určenie cieľov programu auditu
  2.2   Stanovenie a vyhodnotenie rizík a príležitostí programu auditu
  2.3   Vytvorenie programu auditu
  3.     Implementácia programu auditu
  3.1   Určenie cieľov, predmetu a kritérií pre jednotlivý audit
  3.2   Výber metód auditovania
  3.3   Výber členov audítorského tímu
  3.4   Pridelenie zodpovednosti vedúcemu audítorovi pre jednotlivý audit
  3.5   Manažérstvo výsledkov programu auditu
  3.6   Manažérstvo a udržiavanie záznamov programu auditu
  4.     Monitorovanie programu auditu
  5.     Preskúmanie a zlepšovanie programu auditu

 • ŠKOLITELIA

  Ing. Katarína Heiserová – Vedúci audítor TÜV SÜD Slovakia, odborný poradca pre ISO normy

 • CENNÍK

  Prezenčne:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 255,00 € 306,00 €
  štandardná cena 300,00 € 360,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu