Obchodné podmienky pre vzdelávanie

Všeobecné obchodné podmienky pre online nákup kurzov

Všeobecné obchodné podmienky pre online nákup kurzov

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
IČO: 35 852 216

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom Stránok medzi spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, zapísanou u Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 28235/B, ako Predávajúcim a Kupujúcim, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej takto uzatvorenej Zmluvy.

2. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli prostredníctvom Stránok, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. V prípade, že je Kupujúcim Podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.


II. Definície

1. Ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, majú tieto pojmy nasledujúci význam:

Kupujúci: zákazník nakupujúci prostredníctvom Stránok;
Kurz: akýkoľvek vzdelávací kurz ponúkaný Predávajúcim ako služba prostredníctvom Stránok;
Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou;
Predávajúci: spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 28235/B;
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
Stránky: internetové stránky www.tuv-sud.sk;
Zmluva: zmluva uzatvorená na diaľku medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom Stránok;


III. Zmluva

1. Predmetom Zmluvy je predaj Kurzu Predávajúcim Kupujúcemu. Hlavné vlastnosti a charakter Kurzu sú uvedené pri prihláške na Kurz na Stránkach, a to vrátane plnej ceny Kurzu vrátane daní. Kurz prebehne (bude dodaný) v čase a mieste uvedenom pri prihláške na Kurz, ledaže dôjde k ich zmene spôsobom uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

2. Odoslanie záväznej prihlášky na Kurz zo strany Kupujúceho sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Záujemcovia o Kurz budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Zmluva je uzatvorená doručením záväzného potvrdenia o zápise Kupujúceho do Kurzu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v prihláške, pričom Predávajúci obvykle takéto potvrdenie zasiela najneskôr 5 pracovných dní pred termínom Kurzu. Automatické potvrdenie Predávajúceho o doručení prihlášky Kupujúceho zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho bezprostredne po doručení prihlášky Predávajúcemu nepredstavuje záväznú akceptáciu zo strany Predávajúceho.

3. Odoslaním prihlášky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy sa zaväzuje uhradiť cenu Kurzu Predávajúcemu.

4. Predávajúci informuje Kupujúceho o uzatvorení Zmluvy alebo o dôvodoch neuzatvorenia Zmluvy písomne na e-mailovú adresu Kupujúceho najneskôr 5 pracovných dní pred termínom Kurzu.

5. Ak sa Kupujúci, prípadne im poverená osoba, nemôže osobne zúčastniť Kurzu, môže určiť za seba náhradníka za predpokladu, že túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu najneskôr 4 pracovné dni pred plánovaným začiatkom Kurzu. Kupujúci oznámi Predávajúcemu meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail náhradníka. Kde tieto všeobecné obchodné podmienky hovoria o Kupujúcom, zahrnuje tento pojem aj Kupujúcim určeného náhradníka, ak bol určený.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu, prípadne odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy, v nasledujúcich prípadoch:

  • na termín Kurzu zvolený Kupujúcim sa neprihlási minimálny počet účastníkov;
  • kapacita Kurzu v zvolenom termíne bola naplnená inými účastníkmi;

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín a/alebo miesto konania Kurzu v nasledujúcich prípadoch:

  • na termín Kurzu zvolený Kupujúcim sa neprihlási minimálny počet účastníkov;
  • kapacita Kurzu v zvolenom termíne bola naplnená inými účastníkmi;
  • v prípade vzniku či trvania okolností mimo kontrolu Predávajúceho, ktoré majú vplyv na výuku Kurzu (napr. ochorenie lektora, výpadok dodávky energií apod.);

Predávajúci o zmene termínu a/alebo miesta konania Kurzu bezodkladne informuje Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu do 2 dní od oznámenia Predávajúceho o zmene, že mu táto zmena nevyhovuje, má právo dohodnúť s Predávajúcim iný Kurz, ktorý mu bude vyhovovať.

Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ a so zmenou nesúhlasí, má právo od Zmluvy odstúpiť. Ak Predávajúci nesplní Zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať Spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

8. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľom, má právo do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy od tejto Zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodov. Ak sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú inak, Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že udelením súhlasu a poskytnutím služby stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa poskytnutím služby rozumie účasť Kupujúceho na Kurze.

9. Formulár pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho/Spotrebiteľa bude zaslaný Kupujúcemu po vyžiadaní.

10. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie o priebehu Kurzu za účelom zdokumentovania priebehu Kurzu.


IV. Platobné podmienky, Storno

1. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu plnú cenu Kurzu v súlade s platobnými inštrukciami, ktoré mu Predávajúci zašle na jeho e-mailovú adresu po uzavretí Zmluvy, pričom splatnosť faktúry vystavenej po konaní Kurzu je 14 dní.[BB5] 
Po uhradení plnej ceny a absolvovaní Kurzu Predávajúci odovzdá osobne alebo zašle na uvedenú adresu Kupujúcemu potvrdenie o absolvovaní Kurzu.

2. Pri zrušení účasti minimálne šesť pracovných dní pred konaním Kurzu Kupujúci nehradí žiadny storno poplatok. Ak Kupujúci zruší svoju účasť na Kurze jeden až šesť pracovných dní pred konaním Kurzu, uhradí Predávajúcemu storno poplatok odpovedajúci 50 % ceny Kurzu, ak Kupujúci zruší svoju účasť na Kurze v deň konania Kurzu, uhradí Predávajúcemu storno poplatok odpovedajúci 100 % ceny Kurzu. V prípade povinnosti Kupujúceho uhradiť storno poplatok bude tento poplatok Kupujúcemu fakturovaný.

3. Pri neúčasti Kupujúceho na Kurze nie je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnených prípadoch môže Predávajúci umožniť Kupujúcemu účasť na náhradnom termíne Kurzu bezplatne alebo za zníženú cenu.


V. Reklamácia Kurzu

1. Ak nemá Kurz vlastnosti a charakter uvedený v prihláške (obsah v zmysle názvu Kurzu prípadne jeho vopred uvedenej osnovy, časový rozsah, osoba lektora) jedná sa o vadu Kurzu. Ak je vada Kurzu odstrániteľná, odstráni Predávajúci túto vadu doplnením Kurzu alebo náhradným Kurzom, u neodstrániteľnej vady umožní Predávajúci Kupujúcemu bezplatnú účasť na náhradnom Kurze alebo poskytne primeranú zľavu z ceny Kurzu.

2. V prípade nespokojnosti s Kurzom má Kupujúci právo reklamovať u Predávajúceho Kurz vrátane uvedenia dôvodov bezodkladne, najneskôr však do 1 pracovného dňa [BB6] od ukončenia Kurzu, po uvedenej lehote nie je Predávajúci povinný reklamáciu prijať, ak tieto podmienky alebo právne predpisy nestanovia inak. Predávajúci rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť.

4. Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie Predávajúceho o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6. Za účelom reklamácie môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho nasledovne:

adresa:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
tel.: +421 02 48291200
e-mail: [email protected]

 

7. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ARS“). Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho voči Spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.


VI. Záverečné ustanovenia

1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, ktorá ostáva platná a účinná. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravených.
3. Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že si Zmluvu riadne zvážili, jej celý text prečítali a pochopili a že ju uzatvárajú dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto, nimi uzatvorenú zmluvu, akokoľvek urobiť neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť jej účel tak, ako ho v Zmluve vážne deklarovali.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 24.5.2018.
 

Získajte viac

Vybrať lokalitu