workshop gdpr

Workshop GDPR

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Školenie v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek nariadenia GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vrátane usmernení WP29 a Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Komu je kurz určený:

Štatutári, Manažéri, Vymenovaní DPO, Vedúci zamestnanci a Zamestnanci pracujúci s osobnými údajmi, osoby poverené koordináciou spracúvania osobných údajov v organizácii

 

Čo školenie prinesie:

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce z nariadenia a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť zodpovedná osoba. Kurz obsahuje praktické príklady zosúladenia spoločnosti s nariadením a kontinuálnou ochranou osobných údajov v organizáciách a obchodných spoločnostiach.

 

Požiadavky na účastníka:

Základná znalosť Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

  

 • OBSAH KURZU:
  1. Platná legislatíva ochrany osobných údajov
  2. Zdroje informácií pre riadenie ochrany osobných údajov
  3. Povinnosti každého prevádzkovateľa a návod na ich plnenie
  4. Prenosy osobných údajov mimo hranice štátu
  5. Dokumentácia systému riadenia ochrany osobných údajov – minimálny rozsah
  6. Práva dotknutých osôb a návod na funkčný systém riadenia prijatých žiadostí a podnetov od dotknutých osôb
  7. Kódexy správania, certifikácie
  8. Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  9. Doposiaľ udelené sankcie v SR, celosvetovo
  10. Monitorovanie súladu

   

  Dozviete sa aj:

  - Výklad minimálnych technických a organizačných opatrení, ktoré musí každý prevádzkovateľ prijať

  - Výklad povinností, práv a zodpovedností zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi

  - Praktické rady pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných zainteresovaných strán.

  - Výklad činností v prípade podozrenia na porušenie ochrany osobných údajov

 • CENNÍK

  Prezenčná / online forma kurzu:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 351,00 € 421,20 €
  štandardná cena 390,00 € 468,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed (prezenčná forma), záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu pri prezenčnej forme si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

PRIDANÁ HODNOTA PRE VÁS:

Usmernenia pre konkrétne situácie spracúvania OU - na základe otázok poslucháčov. Ukážky dokumentácie podľa GDPR.

 

VÝSTUPNÝ DOKLAD:

Osvedčenie - vydané v zhode s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu