Manažér riadenia rizík v IT podľa ISO/IEC 27005

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Manažér riadenia rizík v IT podľa ISO/IEC 27005

Riadenie rizík predstavuje komplexný a systematický prístup, ktorý pomáha všetkým typom spoločností identifikovať hrozby, zraniteľnosti a posúdiť možné dopady. Úlohou riadenia rizík je účinné obmedzenie potenciálnych dopadov.


Komu je kurz určený

Pre všetkých manažérov, ktorí zodpovedajú za informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Je určeným manažérom informačnej bezpečnosti, predstaviteľom nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pracovníkom organizácií, ktorí zastávajú funkciu interný audítor pre SMIB. Pracovníkom zodpovedným za systém riadenia kvality. Pracovníkom subjektov štátnej správy. Pracovníkom zdravotníckych spoločností, poisťovní a finančných inštitúcii, ktorí pracujú s citlivými údajmi svojich klientov, pre zodpovedné osoby Data Protection Officer a manažérov Kybernetickej bezpečnosti.


CIEĽ KURZU

Zavedením procesu riadenia rizík spoločnosť získava silný nástroj pre elimináciu vzniku bezpečnostných incidentov, ktoré môžu vyvolať v niektorých prípadoch kritické legislatívne, finančné alebo reputačné dopady.
Aplikovaním riadenia rizík sa orientuje na zmierňovanie najviac kritických rizík a tým sa stáva investovanie do informačnej bezpečnosti systémové a efektívne.


Obsah kurzu

Základom pre riadenie rizík je ISO / IEC 27005. Pochopením normy získate návod, ako zabezpečiť kontinuálny proces pozostávajúci zo štruktúrovanej postupnosti činností:

 • Stanovenie kontextu riadenia rizika ( napr. Rozsah pôsobnosti, povinnosti dodržiavania pravidiel, prístupy / metódy, ktoré sa majú použiť a príslušné politiky a kritériá, ako napríklad tolerancia alebo chuť organizácie k riziku);
 • Kvantitatívne alebo kvalitatívne posúdenie relevantné informačné riziká s prihliadnutím na informačné aktíva, hrozby, existujúce kontroly a slabé miesta na určenie pravdepodobnosti incidentov alebo incidentov a predpokladané obchodné dôsledky, ak by k nim došlo, na určenie "úrovne rizika";
 • Ošetrenie rizika s cieľom postupnej mitigácie (zmiernenia rizika) až na akceptovateľnú úroveň
 • Pravidelné monitorovanie a posudzovanie rizík, rizikové postupy, povinnosti a kritériá a primerane identifikovať a reagovať na významné zmeny.
 • Na kurz je potrebné mať k dispozícii vlastný notebook s MS Excel pre tvorbu tabuliek a analýz.

Osvedčenie

Po úspešnom absolvovaní skúšky získate osvedčenie Manažéra riadenia rizík podľa ISO/IEC 27005, ktoré je platné 3 roky od dátumu vystavenia.

 • PROGRAM KURZU

  1. DEŇ

  09:00  Úvod do systémov manažérstva bezpečnosti informácií

  10:00  Stanovenie kontextu riadenia rizika

  11:00  Relevantné informačné riziká s prihliadnutím na informačné aktíva, hrozby, existujúce kontroly a slabé miesta

  12:00  Obedňajšia prestávka

  13:00  Ošetrenie rizika

  15:00  Tvorba analýzy rizík MS Excel (Aktíva, KPI, incidenty)

  17:00  Záver 1. dňa

   

  2. DEŇ

  09:00  Zopakovanie získaných znalostí

  10:00  Tvorba analýzy rizík MS Excel (Analýza rizík)

  11:00  Pravidelné monitorovanie rizík a vyhodnocovanie

  12:00  Obedňajšia prestávka

  13:00  Tvorba analýzy rizík MS Excel (Nastavenie funkčných vzťahov a väzieb)

  15:00  Tvorba analýzy rizík MS Excel (Testovanie a úprava)

  16:00  Ukončenie kurzu testom

  17:00  Záver kurzu

 • ŠKOLITELIA

  Ing. Igor Straka - IT Securitry Architect & Conformity Assessment Body TÜV SÜD - Lead Auditor ISO 27001, eIDAS

  Ing. Lucia Mrázková, PhD. - Project Manager - Cyber Security, Audítor kybernetickej bezpečnosti, ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu:

  500,00 € bez DPH (600,00 € s DPH) / osoba.

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 425,00 € bez DPH (510,00 € s DPH) / osoba.

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu