Manažér kontinuity v podnikaní (manažér BCMS) / interný audítor podľa ISO 22301

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Manažér kontinuity v podnikaní (Manažér BCMS) / interný audítor podľa ISO 22301

Dennodenne firma čelí rôznym hrozbám, ktoré ohrozujú procesy a chod organizácie. Tieto hrozby môžu spôsobiť zastavenie procesov a stratu zákazníkov, ktorá exponenciálne v čase narastá. Organizácia sa na daný typ hrozieb potrebuje pripraviť krízovými scenármi, ktoré preverujú schopnosť organizácie reagovať a v čo najkratšej dobe obnoviť procesy do pôvodného stavu.

Jedným zo súčasných príkladov výskytu hrozby v reálnych podmienkach je lockdown a svetová pandémia, ktorá postihla 90% spoločností. Strata, ktorú organizácia v prípade nepripravenosti riešiť incident môže utrpieť, môže súvisieť so stratou citlivých dát, ale aj stratou zákazníkov a know how spoločnosti, čo môže viesť k zániku spoločnosti.

V dnešnej dobe to nie je len otázka dobrovoľného riešenia kontinuity činností, ale ide o jednu z hlavných požiadaviek zákazníkov, ktorí vyžadujú, aby ich dodávateľ dokázal plniť záväzky i v prípade prípadnej havárie. Požiadavky na udržanie kontinuity činností sú zakotvené aj v zákone č. 69/2018 z.z. o kybernetickej bezpečnosti, v norme ISO/IEC 27001 ale aj v ďalších legislatívnych alebo normatívnych dokumentoch. Práve tento typ kurzu má za cieľ naučiť Vás ako normu aplikovať do procesov spoločnosti a ako zabezpečiť naplnenie požiadaviek. V neposlednej rade sa na kurze dozviete akým spôsobom viesť audit podľa normy ISO 22301 a ako hodnotiť splnenie požiadaviek normy.


KOMU JE KURZ URČENÝ

Všetkým manažérom, interným audítorom, ktorí zodpovedajú za informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Manažérom informačnej bezpečnosti, predstaviteľom nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pracovníkom organizácií, ktorí zastávajú funkciu interný audítor v oblasti informačnej bezpečnosti. Pracovníkom zodpovedným za systém riadenia kvality. Pracovníkom subjektov štátnej správy. Pracovníkom zdravotníckych spoločností, poisťovní a finančných inštitúcii, ktorí pracujú s citlivými údajmi svojich klientov a pre zodpovedné osoby Data Protection Officer.


CIEĽ KURZU

Absolvent školenia vie riadiť kontinuitu v IT oblasti, vie pracovať so štandardom ISO/IEC 22301, ale tiež súvisiacou legislatívou. Získa informácie ako čeliť hrozbe náhleho narušenia výroby.

Niektorým udalostiam niekedy nedokážete predchádzať. Či už ide o prírodné katastrofy, teroristické útoky či nehody súvisiace s technológiami a environmentálnymi incidentmi. Príčiny týchto udalostí sa môžu líšiť - či už je to ľudská nedbalosť, zlomyseľnosť alebo prírodné sily, ale ich pravdepodobnosť (a závažnosť) môže mať likvidačné účinky pre spoločnosti pôsobiace najmä vo výrobe ale aj v IT sektore. Vďaka školeniu ISO 22301 budete v prípade takejto neželanej udalosti schopní predvídať ale najmä rýchlo reagovať.


Obsah kurzu

 • praktické oboznámenie so systémom riadenia kontinuity podľa normy ISO 22301,
 • tvorba analýzy rizík a BIA analýzy ISO 22317,
 • súlad požiadaviek s právnymi normami z hľadiska auditu informačných systémov,
 • príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO 22301,
 • princípy a praktické tipy pri vedení auditov, etika a povinnosti audítora počas celého procesu auditu od prípravy programu auditu, až po reporting výsledkov,
 • objasnenie postupov a zásad auditovania v súlade s EN ISO 19011.

Výstupný doklad

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje jeho držiteľa k vykonávaniu interných auditov.

 • PROGRAM KURZU

  Rozsah kurzu: 1 deň

  - praktické oboznámenie so systémom riadenia kontinuity podľa normy ISO 22301,
  - tvorba analýzy rizík a BIA analýza v súlade s ISO 223017,
  - objasnenie postupov a zásad auditovania v súlade s EN ISO 19011,
  - súlad požiadaviek s právnymi normami z hľadiska auditu informačných systémov,
  - príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO 22301,
  - princípy a praktické tipy pri vedení auditov, etika a povinnosti audítora počas celého procesu auditu od prípravy programu auditu, až po reporting výsledkov.

   

 • ŠKOLITELIA

  Ing. Igor Straka - IT Securitry Architect & Conformity Assessment Body TÜV SÜD - Lead Auditor ISO 27001, eIDAS

  Ing. Lucia Mrázková PhD. - audítorka kybernetickej a informačnej bezpečnosti


 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 390,00 € bez DPH (468,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia. 331,50 € bez DPH (397,80 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:


  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu