Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Manažér kontinuity v podnikaní podľa ISO 22301

Odborné vzdelávanie

Manažér kontinuity v podnikaní podľa ISO 22301

Okrem typických trhových rizík, ktorým čelí každá firma, môže dôjsť k neočakávaným prerušeniam jej bežného chodu a výroby v dôsledku krádeže, prírodných katastrof, vypuknutia chorôb, hackerských útokov a iných mimoriadnych udalostí. Mnohé spoločnosti nemajú efektívne systémy zálohovania a majú slabú odolnosť voči potenciálnym horzbám svojich obchodných operácií. Z dôvodu nedostatočného plánovania a prideľovania zdrojov na riešenie neočakávaných udalostí týmto spoločnostiam vznikajú nadmerné náklady. Prerušenia chodu firmy a výroby môžu spôsobiť pokles efektívnosti, kvality a následne aj stratu dôvery zákazníkov.


KOMU JE KURZ URČENÝ

Všetkým manažérom, ktorí zodpovedajú za informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Manažérom informačnej bezpečnosti, predstaviteľom nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pracovníkom organizácií, ktorí zastávajú funkciu interný audítor pre SMIB. Pracovníkom zodpovedným za systém riadenia kvality. Pracovníkom subjektov štátnej správy. Pracovníkom zdravotníckych spoločností, poisťovní a finančných inštitúcii, ktorí pracujú s citlivými údajmi svojich klientov a pre zodpovedné osoby Data Protection Officer.


CIEĽ KURZU

Absolvent školenia vie riadiť kontinuitu v IT oblasti, vie pracovať so štandardom ISO/IEC 22301, ale tiež súvisiacou legislatívou. Získa informácie ako čeliť hrozbe náhleho narušenia výroby.

Niektorým udalostiam niekedy nedokážete predchádzať. Či už ide o prírodné katastrofy, teroristické útoky či nehody súvisiace s technológiami a environmentálnymi incidentmi. Príčiny týchto udalostí sa môžu líšiť - či už je to ľudská nedbalosť, zlomyseľnosť alebo prírodné sily, ale ich pravdepodobnosť (a závažnosť) môže mať likvidačné účinky pre spoločnosti pôsobiace najmä vo výrobe ale napríklad aj IT sektore. Vďaka školeniu ISO 22301 budete schopný predvídať, ale najmä rýchlo reagovať v prípade takejto neželanej udalosti.


Obsah kurzu

 • praktické oboznámenie so systémom riadenia kontinuity podľa normy ISO 22301,
 • tvorba analýzy rizík,
 • súlad požiadaviek s právnymi normami z hľadiska auditu informačných systémov,
 • príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO 22301,
 • princípy a praktické tipy pri vedení auditov, etika a povinnosti audítora počas celého procesu auditu od prípravy programu auditu, až po reporting výsledkov,
 • objasnenie postupov a zásad auditovania v súlade s EN ISO 19011.

Certifikát

Úspešným absolvovaním kurzu získa účastník Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania – Business Continuity Manager v súlade s požiadavkami normy ISO 22301:2019. Osvedčenie platí 3 roky od dátumu vystavenia.

 • PROGRAM KURZU
  • praktické oboznámenie so systémom riadenia kontinuity podľa normy ISO 22301,
  • tvorba analýzy rizík,
  • objasnenie postupov a zásad auditovania v súlade s EN ISO 19011,
  • súlad požiadaviek s právnymi normami z hľadiska auditu informačných systémov,
  • príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO 22301,
  • princípy a praktické tipy pri vedení auditov, etika a povinnosti audítora počas celého procesu auditu od prípravy programu auditu, až po reporting výsledkov.
 • ŠKOLITELIA
  Ing. Igor Straka - IT Securitry Architect & Conformity Assessment Body TÜV SÜD - Lead Auditor ISO 27001, eIDAS
 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 350,00 € bez DPH (420,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.

  Prezenčná forma kurzu:


  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa