interny auditor

Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva

(komplexný kurz)

(komplexný kurz)

Komu je kurz určený?

Kurz je vyskladaný podľa požiadaviek absolventov základného kurzu ISM. Je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí majú na starosti rozvoj procesov, vykonávajú funkciu interného audítora, alebo zmocnenca pre systém manažérstva.

Kurz je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s rozvojom interných procesov, manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov.

Požiadavka na účastníka: podrobná znalosť predmetných noriem a pridruženej legislatívy.


Cieľ kurzu

 • Rozšíriť si zákonné požiadavky a oboznámiť sa s praktickým využitím medzinárodných noriem ISO

Získať praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania systému manažérstva:

 1. Kvality, environmentu, ochrany zdravia pri práci, kybernetickej bezpečnosti a predpoklady na výkon interného audítora
 2. Aplikácie požiadaviek na ochranu osobných údajov - GDPR a zákona 18/2018 Z.z. z praxe

Obsah kurzu

 • Podrobný prehľad v systémoch managementov,
 • podrobná orientácia v systémových managementov kvality, životného prostredia a BOZP, požiadaviek ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti
 • „Best practises“ zamerané na integrovaný systém manažérstva (ISM) podľa noriem EN ISO 9001:2015 (SMK), EN ISO 14001:2015 (SEM) a ISO 45001:2018 (SM BOZP), ochrany OÚ a riadenia KB
 • teoretická a praktická príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov ISM,
 • praktické príklady a riešenia požiadaviek noriem a aplikácie zákonov v praxi.

Čo vám kurz prinesie?

Získate podrobný prehľad o problematike systému riadenia. Prakticky si vyskúšate zásady systémového riadenia v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP, ochrany OÚ a nastavenia auditov pre kybernetickú bezpečnosť. Zároveň Vám pomôžeme zorientovať sa vo vzájomných väzbách týchto štandardov a ich pridruženej legislatíve, a to v ich praktickom uplatnení.


Certifikát

Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí 3 roky.

 

 • PROGRAM KURZU

  1. Deň

  08:30 - 17:30   

  Systémy integrovaného manažérstva - základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP, ochrany OÚ a riadenia KB

  Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

   

  2. DEŇ

  08:30 - 17:30    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

   

  3. deň

  08:30 - 17:30    Požiadavky normy ISO 45001:2018 a ich implementácia v praxi

   

  4. deň

  08:30 - 17:30    Požiadavky prácu s OÚ a pre riadenie a audit kybernetickej bezpečnosti

   

  5. deň

  08:30 - 17:30    Psychologické aspekty auditu a komunikácia 
  15:30 - 17:30    Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu

 • CENNÍK

  Prezenčná forma Kurzu:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  štandardná cena 1500,00 € 1800,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu