Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001 a EN ISO 19011

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001 a EN ISO 19011

 

Komu je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí vykonávajú funkciu interného audítora, alebo zmocnenca pre aspoň jeden systém manažérstva - kvalitu, environment alebo BOZP v organizácii, ktorá má certifikovaný aspoň jeden zo systémov manažérstva. Kurz je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov.

Požiadavka na účastníka: základná znalosť predmetných noriem.


CIEĽ KURZU

 • Oboznámiť sa s požiadavkami na integrovaný systém manažérstva (ISM) podľa noriem EN ISO 9001:2015 (SMK), EN ISO 45001:2018 (SMBOZP) a EN ISO 14001:2015 (SEM),
 • Získať praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania systému manažérstva kvality (SMK), systému environmentálneho manažérstva (SEM) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) ako časti celkového integrovaného systému manažérstva organizácie podľa noriem pre jednotlivé manažérske systémy a podľa požiadaviek normy EN ISO 19011:2011,
 • Teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov ISM.

obsah kurzu

 • základy systémových managementov,
 • základná orientácia v systémových managementov kvality, životného prostredia a BOZP,
 • oboznámenie sa s požiadavkami na integrovaný systém manažérstva (ISM) podľa noriem EN ISO 9001:2015 (SMK), EN ISO 14001:2015 (SEM) a ISO 45001:2018 (SM BOZP),
 • poskytnutie praktických skúseností z prevádzkovania a auditovania systému manažérstva kvality (SMK), systému environmentálneho manažérstva (SEM) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SM BOZP) ako časti celkového integrovaného systému manažérstva organizácie podľa noriem pre jednotlivé manažérske systémy a podľa požiadaviek normy EN ISO 19011:2018,
 • teoretická a praktická príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov ISM,
 • praktické príklady a riešenie požiadaviek noriem.

Čo vám kurz prinesie?

Získate základný prehľad o problematike systému riadenia. Zoznámite sa so zásadami systémového riadenia v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP. Naučíte sa pracovať s normami a podrobne sa zoznámite s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zároveň Vám pomôžeme zorientovať sa vo vzájomných väzbách týchto štandardov a ich praktickom uplatnení.


Certifikát

Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí 3 roky.

 • PROGRAM ŠKOLENIA

  1. DEŇ

  08:30 - 09:30 Úvod do systémov integrovaného manažérstva - základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP
  09:30 - 11:30 Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov
  11:30 - 12:00 Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi
  12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka
  13:00 - 17:30 Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

  2. DEŇ

  08:30 - 09:30    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi
  09:30 - 12:00    Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi
  13:00 - 14:00    Obedňajšia prestávka
  14:00 - 15:30    Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi
  15:30 - 17:30    Požiadavky normy ISO 45001:2018 a ich implementácia v praxi

  3. DEŇ

  08:30 - 09:30    Požiadavky normy ISO 45001:2018 a ich implementácia v praxi
  09:30 - 12:00    Požiadavky normy EN ISO 19011:2018
  13:00 - 14:00    Obedňajšia prestávka
  14:00 - 15:30    Psychologické aspekty auditu a komunikácia 
  15:30 - 17:30    Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 450,00 € bez DPH (540,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 382,50 € bez DPH (459,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected].

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu