Interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy EN ISO 50001:2018 a EN ISO 19011

Komu je kurz určený

Spoločnostiam zameraným na prevádzku a údržbu budov alebo energetických zariadení – vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, energetického manažérstva alebo pre tých, ktorí budú audítormi systému energetického manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 50001:2018.

Požiadavky na účastníka: základná znalosť predmetnej normy je pre účastníka výhodou 


Obsah kurzu

 • rozšírenie environmentálneho povedomia účastníkov vo vzťahu k spotrebe energie,
 • oboznámenie účastníkov so systémovým využívaním princípov energetického manažérstva,
 • prehľad a výklad požiadaviek normy EN ISO 50001:2018 Systémy energetického manažérstva a oboznámenie so vzájomnými väzbami tohto manažérskeho
 • systému so systémom manažérstva kvality, systémom environmentálneho manažérstva a s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť energetického hospodárstva,
 • teoretická a praktická príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov systému energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem EN ISO 50001:2018 a EN ISO 19011:2018,
 • postup zavedenia systému a dokumentácia.


ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Školenie Vám umožní zorientovať sa v legislatívnych požiadavkách. Zoznámite sa s metodikou, nástrojmi a postupmi zavádzania systému managementu hospodárenia energií. Budú diskutované možnosti jeho využitia v praxi. Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí 3 roky od dátumu vystavenia

 • PROGRAM ŠKOLENIA

  1. DEŇ

  9:00 - 10:30     Úvod k spotrebe energií vo vzťahu k ochrane životného prostredia - trvalo udržateľnému vývoju: udržateľná energia ako dôležitá súčasťou dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ a jej opatrení na ochranu klímy, ciele a opatrenia k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti EÚ, energetická politika SR, legislatívny rámec EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti, nové prístupy k riešeniu otázok racionálnej spotreby zdrojov energie
  10:30 - 11:00    Štruktúra normy EN ISO 50001:2018 a jej kompatibilita s normou pre systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001)
  11:00 - 13:00     Výklad požiadaviek prvkov normy EN ISO 50001:2018 a ich implementácia v praxi
  13:00 - 13:30     Obedňajšia prestávka
  13:30 - 15:00     Výklad požiadaviek prvkov normy EN ISO 50001:2018 a ich implementácia v praxi
  15:00 - 15:30     Vzory dokumentovaných postupov a záznamov v systéme energetického manažérstva
  15:30 – 16:00     Test
  16:00    Záver prvého dňa

  2. DEŇ

  08:30 - 10:30     Požiadavky normy ISO 19011:2018, termíny a definície, zásady auditovania
  10:30 – 13:00    Manažérstvo programu auditov, realizácia auditu
  13:00 - 13:30     Obedňajšia prestávka
  13:30 - 14:00     Vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov
  14:00 - 15:00     Zásady profesionálneho správania sa pri audite, správna komunikácia
  15:00                 Záver kurzu

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu a webinára: 300,00 € bez DPH (360,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 255,00 € bez DPH (306,00 € s DPH)

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]


  Videokurz:

  Cena videokurzu: 250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.

  Účastnícky poplatok za video kurz sa uhrádza vopred, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

   

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu