Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa EN ISO 45001:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa EN ISO 45001:2018

 

Komu je kurz určený

Interným audítorom systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy EN ISO 45001. Je určené všetkým, ktorí sa podieľajú na zavedení a udržovaní systému manažmentu BOZP v organizácii a majú záujem rozšíriť si svoje znalosti a zručnosti.


CIEĽ KURZU

 • udržanie si kvalifikácie interného audítora,
 • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch.

Obsah kurzu

 • Súčasný stav noriem v oblasti manažmentu BOZP a auditovania,
 • stručné zhrnutie požiadaviek normy EN ISO 45001 so zameraním na najčastejšie problémy, pri zavádzaní, certifikácii, udržovaní a zlepšovaní systému BOZP,
 • interný audit – plánovanie, príprava, priebeh a dokumentácia,
 • najčastejšie chyby pri uskutočňovaní interných auditov,
 • špecifické zručnosti pri uskutočňovaní interných auditov,
 • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch.

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Obnovíte a rozšírite si svoje znalosti a zručnosti potrebné pri vykonávaní funkcie interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkmi. Dozviete sa, čoho sa vyvarovať a aké sú najčastejšie chyby pri udržiavaní a auditovaní systému manažmentu BOZP.

Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí 3 roky od dátumu vystavenia.

 • PROGRAM
  08:15 - 08:30    Prezentácia účastníkov
  08:30 - 08:45    Úvod, Otvorenie kurzu, Oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu
  08:45 - 09:45    Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov
  09:45 - 12:55    Požiadavky normy EN ISO 45001:2018 pre systémy manažérstva BOZP
  13:00 - 13:30    Prestávka na obed
  13:30 - 14:00    Požiadavky normy EN ISO 45001:2018 pre systémy manažérstva BOZP
  14:00 - 15:30    Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SM BOZP podľa skúseností z certifikačných auditov
  15:30 - 16:00    Záverečný test
 • CENNÍK

  Webinár:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 187,00 € 224,40 €
  štandardná cena 220,00 € 264,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu