ISO 45001 white paper

Interný audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018 a EN ISO 19011:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018 a EN ISO 19011:2018

Komu je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi SMBOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaisťovaním BOZP v organizácii, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie SMBOZP v organizácii.


obsah KURZU

 • oboznámiť sa so systémovým prístupom k zaisťovaniu BOZP, s požiadavkami normy ISO 45001 na SM BOZP,
 • navnímať praktické skúsenosti k budovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu SM BOZP, poukázať na vzájomné väzby tohto systému so SEM a SMK, s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť BOZP a vzory dokumentácie SM BOZP.
 • získať  praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania SM BOZP a teoreticky a prakticky sa pripraviť na vykonávanie interných auditov SMBOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001 a EN ISO 19011.   

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Získate prehľad v legislatívnych požiadavkách v oblasti BOZP a znalosti požiadaviek normy ISO 45001. Získate a zručnosti potrebné pre vykonávanie funkcie interného audítora systému manažmentu BOZP v spoločnosti. Praktickou formou sa zoznámite s priebehom auditu, jeho dokumentovaním a zásadami chovania pri audite. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkom a kolegami z rovnakej, či inej brandže. Školenie je ukončené záverečným testom, na jeho základe Vám bude vystavené osvedčenie interného audítora BOZP (platné 3 rok od dátumu vystavenia).

 • 1. deň
  08:15 - 08:30     Prezentácia účastníkov
  08:30 - 08:45     Úvod, Otvorenie kurzu, Oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu
  08:45 - 09:45     Úvod do systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  09:45 - 12:55     Požiadavky normy ISO 45001
  13:00 - 13:30     Prestávka na obed
  12:45 - 15:30     Požiadavky normy ISO 45001
  15:30 - 16:30     Požiadavky na interného audítora a interné audity
 • 2. deň
  08:30 - 09:30     Požiadavky na interného audítora a interné audity
  09:30 - 12:55     Požiadavky normy EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva
  13:00 - 13:30     Prestávka na obed
  13:00 - 14:00     Psychologické aspekty auditu a komunikácia
  14:00 - 15:30     Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
  15:30 - 16:00     Záverečný test, Diskusia, Vyhodnotenie
 • CENNÍK

  Prezenčná / online forma kurzu:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 315,00 € 378,00 €
  štandardná cena 350,00 € 420,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed (prezenčná forma), záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu pri prezenčnej forme kurzu si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu