Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 a EN ISO 19011:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 a EN ISO 19011

Komu je kurz určený

Všetkým manažérom, ktorí zodpovedajú za informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Manažérom informačnej bezpečnosti, predstaviteľom nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pracovníkom organizácií, ktorí zastávajú, resp. budú zastávať funkciu interný audítor pre SMIB (Systém Manažérstva Informačnej Bezpečnosti). Pracovníkom zodpovedným za systém riadenia kvality. Pracovníkom subjektov štátnej správy. Pracovníkom zdravotníckych spoločností, poisťovní a finančných inštitúcii, ktorí pracujú s citlivými údajmi svojich klientov, pre zodpovedné osoby Data Protection Officer a pre manažérov kybernetickej bezpečnosti.


CIEĽ KURZU

Oboznámite sa s požiadavkami normy ISO/IEC 27001 ako praktickými skúsenosťami s prepojením normy na legislatívne požiadavky ako je zákon o Kybernetickej bezpečnosti, či ochrana osobných údajov. Teoreticky a prakticky Vás pripravíme na vykonávanie interných auditov systému informačnej bezpečnosti.


Obsah kurzu

 • praktické oboznámenie so systémom manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001,
 • objasnenie postupov a zásad auditovania SMIB v súlade s EN ISO 19011,
 • súlad požiadaviek s právnymi normami z hľadiska auditu informačných systémov,
 • príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO/IEC 27001,
 • príprava auditnej správy, kontrola nezhôd a pripomienok,
 • princípy a praktické tipy pri vedení auditov, etika a povinnosti audítora počas celého procesu auditu od prípravy programu auditu až po reporting výsledkov.

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Absolvent - audítor systému riadenia informačnej bezpečnosti vie pracovať so štandardmi noriem ISO/IEC 27001 a tiež súvisiacou legislatívou.

Získate znalosti a kvalifikáciu pre efektívnu prácu pri zavádzaní a následnom riadení systému riadenia informácií a pre uskutočňovanie následných interných auditov.

 • PROGRAM ŠKOLENIA

  1. DEŇ

  09:00    Úvod do systémov manažérstva bezpečnosti informácií
  10:00    Požiadavky normy ISO/IEC 27001 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií
  12:00    Obedňajšia prestávka              
  12:30    Požiadavky normy ISO/IEC 27001 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií
  16:30    Záver prvého dňa

  2. DEŇ

  08:30    Požiadavky normy ISO/IEC 27001 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií
  12:00    Obedňajšia prestávka  
  12:30    Požiadavky normy EN ISO 19011, Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
  15:30    Test a diskusia
  16:30    Záver kurzu

 • PLATOBNÉ PODMIENKY
  Cena kurzu:

  Cena kurzu: 600,00 € bez DPH (720,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 510,00 € bez DPH (612,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu