Interný audítor systému manažérstva environmentu podľa normy EN ISO 14001:2015 a EN ISO 19011:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systému manažérstva environmentu podľa normy EN ISO 14001 a EN ISO 19011

Komu je kurz určený

Pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom). Pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Majiteľom malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne. Každému kto sa podieľa na zavedení a udržovaní systému environmentálneho managementu v spoločnosti. Pracovníkom poradenských spoločností uskutočňujúcich interné audity v rámci poradenskej činnosti. Pracovníkom, ktorí si chcú rozšíriť svoje základné znalosti o fungovaní systému environmentálneho managementu.

 

CIEĽ KURZU

Oboznámite sa s legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami normy EN ISO 14001:2015 na SEM, a praktickými skúsenosťami k prevádzkovaniu systému environmentálneho manažérstva (SEM). Teoreticky a prakticky Vás pripravíme na vykonávanie interných auditov systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14001:2015.


Obsah kurzu

 • oboznámenie sa zo súčasným stavom legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia,
 • oboznámenie účastníkov s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015 na SEM,
 • praktické skúsenosti k prevádzkovaniu systému environmentálneho manažérstva (SEM),
 • príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14001:2015,
 • význam a potreba auditovania systémov environmentálneho managementu internými audítormi,
 • priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19011:2018,
 • kvalifikácia interných audítorov,
 • základy psychológie pre interných audítorov, osobná prezentácia, komunikácia pri audite.

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Získate znalosti a zručnosti potrebné na výkon funkcie interného audítora systému environmentálneho manažmentu v spoločnosti. Zoznámite sa praktickou formou s priebehom auditu. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkmi a s kolegami z rovnakého odboru. Školenie je ukončené záverečným testom, na ktorého základe Vám bude vystavené osvedčenie interného audítora EMS (platné 3 roky od dátumu vystavenia).

 • PROGRAM
  08:00 - 08:15       Úvod, Otvorenie kurzu, Oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu
  08:15 - 12:00       Úvod do systémov manažérstva, Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 na SEM
  12:00 - 12:30       Prestávka na obed
  12:30 - 13:30       Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 na SEM – pokračovanie
  13:30 - 16:00       Požiadavky normy EN ISO 19011:2018
  16:00 - 16:30       Záverečný test a ukončenie kurzu
 • Platobné podmienky
  Cena kurzu:

  Cena kurzu: 250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba

  * Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 212,50 € bez DPH (255,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu