DPO - Data Protection Officer podľa GDPR

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

DPO - Data Protection Officer podľa GDPR

Školenie v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek nariadenia GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vrátane usmernení WP29 a Úradu na ochranu osobných údajov.


Pre koho je kurz určený?

 • Manažéri
 • Štatutári
 • Vymenovaní DPO
 • Vedúci zamestnanci 
 • Zamestnanci pracujúci s osobnými údajmi

Prečo si vybrať práve tento kurz?

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce z nariadenia a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť zodpovedná osoba. Kurz obsahuje praktické príklady zosúladenia spoločnosti s nariadením a kontinuálnou ochranou osobných údajov v organizáciách a obchodných spoločnostiach.

Extra výhoda / pridaná hodnota

 • Usmernenia pre konkrétne situácie spracúvania OU - na základe otázok poslucháčov.
 • Ukážky dokumentácie podľa GDPR.

Výstupný doklad

Osvedčenie - vydané v zhode s požiadavkami The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR") a zákona č.18/2018 Z.z.

 • OBSAH/PROGRAM KURZU
  Rozsah kurzu: 1 deň (9:00 hod. - 16:00 hod.)


  I. Právna časť 

  - Legislatíva ochrany osobných údajov
  - Predmet úpravy, zmeny v pojmoch
  - Práva dotknutých osôb
  - Povinnosti prevádzkovateľa
  - Kódexy správania, certifikácie

  II. GDPR v praxi

  - Účinnosť nariadenia
  - Dokumentácia
  - Monitorovanie súladu
  - Služby podporujúce GDPR

  Dozviete sa aj:

  - Výklad minimálnych technických a organizačných opatrení, ktoré musí každý prevádzkovateľ prijať
  - Výklad povinností, práv a zodpovedností zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi
  - Praktické rady pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných zainteresovaných strán.
  - Výklad činností v prípade podozrenia na porušenie ochrany osobných údajov

 • ŠKOLITELIA

  Ing. Katarína Heiserová Audítorka, odborná poradkyňa pre GDPR


 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Štandardná cena kurzu: 450,00 € bez DPH (540,00 € s DPH) / osoba.

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - 382,50 € bez DPH (459,00 € s DPH)

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry, kontaktujte nás e-mailom na [email protected].

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

 

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu