tlac a media

TÜV SÜD Slovakia po novom ponúka certifikáciu SURE

SURE EU je certifikačná schéma pre udržateľnosť biopalív z biomasy používaných pri výrobe elektriky a tepla. Týka sa certifikácie hlavne bioplynových staníc a teplární alebo elektrární, spaľujúcich slamu alebo drevo. Certifikáciou podľa tejto schémy je splnená povinnosť podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (tzv. RED II). Z tejto smernice vyplýva povinná certifikácia zariadení produkujúcich elektrickú energiu, vykurovanie a chladenie alebo palivá s celkovým menovitým tepelným príkonom najmenej 20 MW v prípade pevných palív a s celkovým menovitým tepelným príkonom najmenej 2 MW v prípade plynných palív z biomasy.

 

Viac o systéme SURE: https://sure-system.org/en/

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu