pressandmedia

Predkladanie správ o udržateľnosti sa dostáva na rovnakú úroveň ako finančné výkaznictvo

V novembri 2022 predložila Európska poradná skupina pre účtovné výkazníctvo (EFRAG) Európskej komisii aktualizované verzie štandardov pre podávanie správ o udržateľnosti (ESRS).

 

Štandardy navrhujú požiadavky na podrobné podnikové výkazníctvo o širokej škále environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) otázok. Nové štandardy sú súčasťou európskej smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD).

 

ČO BUDú šTANDARDY ESRS ZNAMENAť PRe SPOLoČNOSTI?

Spoločnosti, na ktoré sa nové pravidlá vzťahujú, budú musieť zverejniť, ako udržateľnosť zakotvujú v celom podniku a ako identifikujú a riadia významné dopady ESG, riziká a príležitosti.

Podrobnosti o tom, čo bude požadované, sú k dispozícii v aktualizovaných verziách ESRS.

Štandardy ESRS zahŕňajú:

PRIEREZOVÉ POŽIADAVKY:

 • ESRS 1 Všeobecné požiadavky
 • ESRS 2 Všeobecné informácie

OBLASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (ENVIRONMENT):

 • ESRS E1 Zmena klímy
 • ESRS E2 Znečistenie
 • ESRS E3 Vodné a morské zdroje
 • ESRS E4 Biologická rozmanitosť a ekosystémy
 • ESRS E5 Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo

SOCIÁLNA OBLASŤ (SOCIAL):

 • ESRS S1 Vlastná pracovná sila
 • ESRS S2 Pracovníci v hodnotovom reťazci
 • ESRS S3 Dotknuté komunity
 • ESRS S4 Spotrebitelia a koncoví užívatelia

OBLASŤ RIADENIA (GOVERNANCE):

NA KToRÉ SPOLoČNOSTI Sa BUDE SMeRNICa CSRD PRe PODÁVaNie sPRÁV O UDRŽaTEľNOSTI VZťAHOVAť?

Uplatňovanie smernice bude prebiehať v troch fázach:

 • Od 1. januára 2024 pre spoločnosti, ktoré už aktuálne podliehajú smernici o nefinančnom výkazníctve (NFRD). To znamená veľké spoločnosti verejného záujmu nad 500 zamestnancov.
  (Vydanie správy v roku 2025 za účtovný rok 2024.)
 • Od 1. januára 2025 pre veľké spoločnosti, ktoré v súčasnosti smernici o nefinančnom výkazníctve nepodliehajú. To znamená spoločnosti nad 250 zamestnancov, ktoré zároveň spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:
  • ročný obrat min. 40 mil. EUR, alebo
  • bilančnú sumu min. 20 mil. EUR.
   (Vydanie správy v roku 2026 za účtovný rok 2025.)
 • Od 1. januára 2026 pre kótované malé a stredné podniky, malé a nekomplexné úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne.
  (Vydanie správy v roku 2027 za účtovný rok 2026.)
 • Od 1. januára 2028 povinné vydávanie správ pre podniky z tretích krajín
  (Vydanie správy v roku 2029 za účtovný rok 2028.)

Sustainability

Získajte viac

Vybrať lokalitu