Zabezpečenie bezpečnosti potravín

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa noriem ISO 22000, IFS, BRC a HACCP

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa noriem ISO 22000, IFS, BRC a HACCP

S rastúcou snahou zvyšovať kvalitu života všeobecne prichádza aj snaha zvyšovať kvalitu potravín a surovín na ich výrobu. Bezpečnosť a kvalita potravín sú dlhodobo jednými z najdiskutovanejších tém.

Hoci je bezpečnosti a kvalite potravín venovaná značná pozornosť, stále sa objavujú nedostatky, ktoré spôsobujú veľmi vážne zdravotné problémy mnohých ľudí. Tieto ochorenia sú spôsobené najmä výrobou a distribúciou potravín a pokrmov neriadeným spôsobom. Existujú potravinárske prevádzky, reštaurácie, obchody, cateringové spoločnosti a poľnohospodárske prvovýrobne spoločnosti, ktoré svoje produkty vystavujú nebezpečnej kontaminácii alebo sa dokonca neúmyselne podieľajú na šírení kontaminovaných produktov.

Preto sa na bezpečnosť a kontrolu kvality potravín sústredia nielen ich výrobcovia, distribútori (obchody, retailové reťazce) a poskytovatelia verejného stravovania (HoReCa), ale aj sami spotrebitelia. S tým súvisí aj informovanosť a neustále vzdelávanie nielen zodpovedných pracovníkov, ale aj všetkých, ktorí s potravinami a potravinovými výrobkami prichádzajú do styku.

Systém manažérstva bezpečnosti potravín zahŕňa najmä dodržanie legislatívnych požiadaviek SR a EÚ na výrobu potravín a ich uvádzanie na trh, splnenie všeobecných zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe (GMP / GHP) a v neposlednom rade stanovenie systému kritických kontrolných bodov (HACCP).


Certifikácia systémov manažérstva potravín je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako potvrdiť funkčnosť zavedeného systému a nástrojom na to ako riziká bezpečnosti potravín účinne znižovať.


Prehľad našich služieb

ISO 22000

ISO 22000 rieši komplexným spôsobom požiadavky na zaistenie bezpečnosti potravín v každom článku potravinového reťazca. ISO 22000 zjednocuje zásady systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kroky k jeho zavedeniu vypracované Komisiou Codex Alimentarius. Norma berie súčasne do úvahy aj požiadavky normy ISO 9001 tak, aby oba štandardy boli vzájomne zlučiteľné. ISO 22000 je možné aplikovať v rámci organizácie samostatne alebo ako súčasť integrovaného systému manažérstva kvality.

Certifikácia podľa ISO 22000 prináša komplexnú, dynamickú a účinnú kontrolu rizík zdravotnej neškodnosti potravín založenej na analýze rizík a správnej výrobnej praxi a zvyšuje bezpečnosť potravín v celom reťazci podnikania s potravinami.


IFS

Plnenie požiadaviek normy IFS sa postupne stáva nevyhnutnou podmienkou pre dodávateľov nemeckých, francúzskych a talianskych obchodných reťazcov. Norma IFS je medzinárodne uznávanou normou pre oblasť kvality a bezpečnosti potravín.


BRC

Väčšina britských a mnoho európskych a svetových maloobchodných reťazcov realizuje obchod len s tými dodávateľmi potravín, ktorí sú certifikovaní podľa normy BRC. Táto norma sa stala podkladom pre zavádzanie najlepšej praxe v potravinárskom priemysle.


HACCP

Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP) vo výrobe je jedným z najzákladnejších nástrojov ako účinne predchádzať rizikám ohrozujúcich bezpečnosť potravín.

Zo zákona o potravinách č. 152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť pre všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, vypracovať a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a nápojov, uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík. Táto povinnosť nadobudla účinnosť 1. januára 2000.

 

Preskúmať

ISO 22000
Produktový leták

ISO 22000

Zaistenie bezpečnosti potravín v každom článku potravinového reťazca

Stiahnuť

IFS certifikácia
Produktový leták

Bezpečnosť a kvalita vašich produktov

Bezpečnosť potravín podľa štandardov IFS Food a IFS Logistics

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu