výnimočná firma
2 min

Firmy na Slovensku môžu získať „certifikát proti korupcii“

TÜV SÜD Journal

Date: 14 Mar 2018

Upozornili by vaši zamestnanci nadriadeného, keby zistili, že si ich kolega od dodávateľa vzal neoficiálnu finančnú províziu? Ak im dáte jasné pravidlá, usmerníte ich konanie, zaručíte anonymitu oznamovateľom a efektívne nastavíte kontroly, zvyšujete šancu, že sa zachovajú správne. Na úplatky sa ročne podľa odhadov minie až bilión dolárov. Vyhnúť sa škodám spôsobeným korupciou môžete od teraz aj vďaka novej medzinárodnej protiúplatkárskej ISO norme.

Organizácie na Slovensku môžu od teraz získať „certifikát proti korupcii“. To v prípade, ak splnia požiadavky novej ISO normy 37001, ktorú ako prvá prináša na Slovensko spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. „Uvedomujeme si nutnosť zvyšovania povedomia ohľadne spoločenskej zodpovednosti, ku ktorej sa my sami hlásime a zavedenie protikorupčných opatrení v súlade s touto normou je určite tou správnou voľbou,” ozrejmil prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý.

Korupcia je aj v súkromnom sektore

Martin Tichý upozorňuje, že „korupcia je podľa Indexu globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra najproblematickejším faktorom pre podnikanie na Slovensku. Transparency International vo svojom najnovšom meraní uvádza, že ak vývoj v európskych krajinách bude pokračovať a Slovensko v boji proti korupcii stagnovať, prepadne sa zakrátko medzi štyri najskorumpovanejšie krajiny EÚ. ISO norma 37001 špecifikuje požiadavky a ponúka usmernenia, ktoré môžu zabrániť korupčným situáciám v organizáciách. Je základom, na ktorom môžu firmy a verejné inštitúcie stavať.“

“Dlhodobo sa vo výskumoch o korupcii na popredných miestach umiestňuje zdravotníctvo a nasleduje štátna správa. Naivné je však si myslieť, že korupcia sa súkromnému sektoru vyhýba. Opak je pravdou a znamená značné priame škody a riziká ďalších postihov aj pre firmy,” dopĺňa advokát kancelárie Nechala&Co Pavel Nechala. Dlhoročný odborník na oblasť konfliktu záujmov, etiku vo firmách či lobing spolupracuje s TÜV SÜD Slovakia na novej protiúplatkárskej ISO norme. Riešenie problematiky korupcie aj v súkromnom sektore považuje Pavel Nechala po prijatí zákona o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb za nevyhnutnosť a podotýka, že: „Zodpovedný konateľ nemôže prehliadať zlyhanie jednotlivca, ktoré poškodzuje celú spoločnosť“.

Najúčinnejšie nástroje

Podľa skúseností Pavla Nechalu „formalistický“ prístup riešenia korupcie v podobe interných smerníc či kódexov nie je dostatočný. Rozhodujúce je vybudovať komplexný prevenčný systém, ktorý jasne usmerňuje zamestnancov v ich konaní. Dôležité je aj nastavenie kontrolných mechanizmov a vybavovanie podnetov. Práve tieto oblasti rieši nová ISO norma. Ochrana oznamovateľov (whistleblowerov) je okrem iného predmetom zákona, ktorý má byť v krátkej dobe novelizovaný a umožní zamestnancom hľadať pomoc aj mimo firiem, poznamenal Nechala.

Podľa Tichého bude záujem o „certifikát proti korupcii“ rásť len postupne. Záleží aj na tom, či ho štát nebude vynucovať ako podmienku účasti na verejnom obstarávaní. „Na druhej strane viaceré spoločnosti, ktoré pôsobia na slovenskom trhu majú za sebou 20 ročnú existenciu. Preto už disponujú dostatočnými skúsenosťami, aby chápali spoločenské zmeny a nevyhnutnosť sa im prispôsobiť,” zamýšľa sa Martin Tichý.

Čím sa zaoberá protiúplatkárska ISO norma

ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia k vytvoreniu systému manažérstva proti úplatkárstvu, k jeho následnej implementácii, udržiavaniu, prehodnocovaniu a zlepšovaniu. Zaoberá sa úplatkárstvom vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; úplatkárstvom celých organizácií či jednotlivých zamestnancov a obchodných partnerov; priamym a nepriamym úplatkárstvom cez tretie strany.

Zavedenie systému by malo firme pomôcť predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a jej dobrovoľné záväzky. Najdôležitejším prvkom normy je určite zavedenie správneho mechanizmu pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu do organizácie spoločnosti, vyzdvihol Martin Tichý.

Príklady požiadaviek a usmernení v protiúplatkárskej ISO norme:

  • Organizácia musí posúdiť riziká úplatkárstva a na základe toho určiť primeranosť opatrení a úroveň kontrol.
  • V organizácii by mal byť minimálne jeden človek vo funkcii zodpovedný za dodržiavanie súladu s normou, ktorý je kompetentný, má autoritu a je nezávislý.
  • Organizácia by mala vytvoriť návod, ako čeliť korupčným situáciám, ako sa im vyhnúť ako ich riešiť. Návod by mal dostať každý zamestnanec, ktorý s úplatkami môže prísť do styku.
  • Organizácia musí zaviesť postupy, ktoré podporujú a umožňujú pracovníkom oznamovať úplatkárstvo, aj anonymne. Organizácia musí s oznámením zaobchádzať ako s dôverným a chrániť oznamovateľov pred prípadnou odvetou.
  • Organizácia musí zabezpečiť, aby všetci zamestnanci poznali postupy oznamovania a boli schopní ich používať.
  • Keď organizácia ukončí vyšetrovanie problému, mala by vykonať vhodné následné opatrenia.
  • Organizácia by mala prehodnotiť nastavenie svojich výkonnostných bonusov a preskúmať, či nestimulujú úplatkárske správanie sa zamestnancov.

Získajte viac

Vybrať lokalitu