Certifikačná skúška Manažér kybernetickej bezpečnosti

Certifikačná skúška: Manažér kybernetickej bezpečnosti

Certifikačná skúška

Certifikačná skúška

CERTIFIKAČNÁ SKÚŠKA
Manažér KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Odborná skúška pre certifikáciu osôb v oblasti Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaná v súlade s normou ISO/IEC 17024:2012 a certifikačnou schémou overovania odbornej spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorú vydal Národný bezpečnostný úrad SR (ďalej len "NBÚ") ako orgán dohľadu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 

1. ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRED PRIHLÁSENÍM SA NA TERMÍN SKÚŠKY

POŽIADAVKY NA ŽIADATEĽA O CERTIFIKÁCIU

Minimálne požiadavky na úroveň vzdelania a prax žiadateľa na overenie odbornej spôsobilosti:

 

 • Máte ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie?

  Prax a spôsob jej preukázania (alternatívy predložených dokumentov)

  • skúsenosti v oblasti informačných technológií - najmenej 7 rokov praxe (životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu),
  • z toho skúsenosti v oblasti riadenia IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT - najmenej 5 rokov praxe
  • medzinárodný certifikát z oblasti riadenia IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT sa považuje za započítateľnú odbornú prax (nepovinný, nahrádza 1 rok praxe)
  • splnenie oblastí vzdelania 3.1.3 CS NBÚ a predpokladov na výkon činnosti 3.1.4, 3.1.5 a 3.1.6 CS NBÚ

  Kompletné požiadavky podľa certifikačnej schémy NBÚ

   

 • Máte ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa?

  Prax a spôsob jej preukázania (alternatívy predložených dokumentov)

  • skúsenosti v oblasti informačných technológií - najmenej 5 rokov praxe (životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu),
  • z toho skúsenosti v oblasti riadenia IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT - najmenej 3 roky praxe
  • medzinárodný certifikát z oblasti riadenia informačnej bezpečnosti sa považuje započítateľnú odbornú prax (nepovinný, nahrádza 1 rok praxe)
  • splnenie oblastí vzdelania 3.1.3 CS NBÚ a predpokladov na výkon činnosti 3.1.4, 3.1.5 a 3.1.6 CS NBÚ

  Kompletné požiadavky podľa certifikačnej schémy NBÚ

   

 • Máte ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa?

  Prax a spôsob jej preukázania (alternatívy predložených dokumentov)

  • skúsenosti v oblasti informačných technológií - najmenej 3 roky praxe (životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu),
  • z toho skúsenosti v oblasti riadenia IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT - najmenej 1 rok praxe
  • medzinárodný certifikát z oblasti riadenia IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT sa považuje za odbornú prax (nepovinný, nahrádza 1 rok praxe)
  • splnenie oblastí vzdelania 3.1.3 CS NBÚ a predpokladov na výkon činnosti 3.1.4, 3.1.5 a 3.1.6 CS NBÚ

  Kompletné požiadavky podľa certifikačnej schémy NBÚ

   

 

2. REGISTRÁCIA NA TERMÍN SKÚŠKY

skuska-mkb

Radi by sme Vám poskytli výhodu v podobe opravnej skúšky zdarma. Zaplatíte tak len za prvú skúšku a ak sa Vám ju nepodarí úspešne absolvovať, následný zverejnený termín po vykonaní skúšky, máte ZADARMO. Ostatné termíny sú spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka. 

 • CENNÍK

  Prezenčná / Online forma Skúšky:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 540,00 € 648,00 €
  štandardná cena 600,00 € 720,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed(prezenčná forma), záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu pri prezenčnej forme skúšky si účastníci zabezpečujú individuálne. 1. opakovanú skúšku u nás neplatíte. (Zaplatíte tak len za prvú skúšku a ak sa Vám ju nepodarí úspešne absolvovať, následný zverejnený termín po vykonaní skúšky máte ZADARMO. Ostatné termíny sú spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka.) 

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 • FORMA A MIESTO KONANIA SKÚŠKY

  SKÚŠKU JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ

  • Online

  Prostredníctvom platformy MS Teams. Link na skúšku obdržíte v organizačných informáciách ku skúške. V prípade technických otázok alebo neobdržania linku kontaktujte [email protected]

  • Prezenčne

  Na adrese: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

  Informácie ku skúške Vám budú zaslané e-mailom, na adresu žiadateľa.

 • ONLINE REGISTRÁCIA NA TERMÍN SKÚŠKY
  Na Vami požadovaný termín sa môžete registrovať prostredníctvom online formuláru umiestneného v pravej časti tejto stránky. Po online registrácii Vás budeme kontaktovať ohľadom doloženia požadovaných dokladov a formálnej prihlášky na certifikačnú skúšku.
 • POTREBNÉ DOKUMENTY A DOKLADY NA CERTIFIKAČNÚ SKÚŠKU

  Žiadateľ o certifikáciu MKB v termíne najneskôr 21 dní pred termínom skúšky predloží v elektronickej podobe nasledujúce doklady:

  1. Vzdelanie - kópia maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
  2. Prax - životopis vo formáte EUROPASS v slovenskom jazyku s uvedením min. dvoch overiteľných referencií (Meno, E-mail, Tel. číslo) od rôznych zamestnávateľov/projektov pre klientov z oblasti riadenia IT služieb, riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, alebo architektúry IT
  3. Osvedčenia a certifikáty preukazujúce vzdelanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti (nepovinné, náš Kurz Manažér kybernetickej bezpečnosti nahrádza 1 rok praxe),
  4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  5. Prihláška - Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti MKB

   

  Zaheslované skeny vyššie uvedených dokumentov spolu s prihláškou pošlite najneskôr 21 pracovných dní pred termínom skúšky vo formáte .zip na e-mailovú adresu [email protected]. Heslo pre zásielky prosíme poslať na telefónne číslo: +421 903 580 019.

 

3. POZVÁNKA NA SKÚŠKU

Žiadateľom, ktorí splnia požiadavky na spôsobilosť, bude najneskôr 15 dní pred termínom skúšky e-mailom zaslaná Pozvánka na skúšku a zálohová faktúra pre uhradenie poplatku za skúšku. Ak sa žiadateľ na skúšku nedostaví, ale vopred sa ospravedlní, je automaticky pozvaný na najbližší termín. 

 

4. ODBORNÁ SKÚŠKA

Odborná skúška manažéra kybernetickej bezpečnosti sa vykonáva formou testu, písomnou alebo elektronickou formou. Skúška sa zameriava na vedomosti uvedené v certifikačnej schéme. Každá skúška obsahuje 100 otázok. Časový rozsah skúšky je 150 minút.

 • PROGRAM SKÚŠKY

  PRIEBEH SKÚŠKY

  Kontrola dokladov na skúšku (do 30min.)

  Informácia o priebehu skúšky/skúšobný poriadok (do 30min.)

  Skúška/test (150min.)

  Vyhodnotenie testu

  Oznámenie výsledkov skúšky 

 • OKRUHY SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK

  V TESTOVÝCH OTÁZKACH SA ZAMERIAME NA:

  a) Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  b) Riadenie IT služieb

  c) Riadenie prístupov

  d) IT architektúra

  e) Riadenie aktív, hrozieb a rizík

  f) Akvizícia, vývoj, implementácia a údržba systémov (SDLC)

  g) Riadenie tretích strán a dodávateľských služieb

  h) Bezpečnosť prevádzky IT

  i) Bezpečnosť počítačových sietí

  j) Riešenie incidentov

  k) Manažment bezpečnostných zraniteľností

  l) Základy bezpečnosti OT/ICS

  m) Personálna bezpečnosť

  n) Riadenie kontinuity

  o) Strategický manažment p) Legislatíva a štandardy

 

5 . CERTIFIKÁCIA

Úspešný absolvent skúšky získa certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Certifikát je vydávaný pre účastníkov, ktorí úspešne zvládnu skúšku.

Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je Národným akreditačným orgánom SNAS akreditovaný na certifikáciu osôb v oblasti "Manažér kybernetickej bezpečnosti" podľa ISO/IEC 17024:2012 a Certifikačnej schémy NBÚ - Osvedčenie o akreditácii č. 153/O-012.


AKREDITÁCIA A PREHĽAD CERTIFIKAČNÉHO PROCESU MKB

Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. úspešne absolvoval proces akreditácie na certifikáciu osôb v oblasti "Manažér kybernetickej bezpečnosti" podľa ISO/IEC 17024:2012 a Certifikačnej schémy NBÚ. Národný akreditačný orgán SNAS vydal dňa 02. 05. 2022 Osvedčenia o akreditácii č. 153/O-012.

PREHĽAD CERTIFIKAČNÉHO PROCESU


ZOZNAM manažérov KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Auditor kybernetickej bezpecnostiŽiadateľom, ktorí splnili požiadavky certifikačnej schémy NBÚ SR na certifikáciu osôb v oblasti MKB a úspešne absolvovali odbornú skúšku, bol Certifikačným orgánom osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vydaný certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac


mkb

Kurz: Manažér Kybernetickej bezpečnosti

Zistiť viac

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov, ale aj celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Všetky služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu