Certifikačná skúška: Manažér kybernetickej bezpečnosti

Certifikačná skúška

Certifikačná skúška

CERTIFIKAČNÁ SKÚŠKA
Manažér KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Odborná skúška pre certifikáciu osôb v oblasti Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaná v súlade s normou ISO/IEC 17024:2012 a certifikačnou schémou overovania odbornej spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorú vydal Národný bezpečnostný úrad SR (ďalej len "NBÚ") ako orgán dohľadu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Odborná skúška je vykonávaná formou písomného testu obsahujúceho 100 otázok (v časovom rozsahu 150 min) zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti manažéra kybernetickej bezpečnosti (ďalej len "MKB") a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti.


POŽIADAVKY NA žiadateľa o certifikáciu mkb


VÝHODY OD TÜV SÜD

Radi by sme Vám poskytli výhodu v podobe opravnej skúšky zdarma. Zaplatíte tak len za prvú skúšku a ak sa Vám ju nepodarí úspešne absolvovať, prihlásite sa na opravný termín, ktorý neplatíte. 


DOKLADY, Ktoré je potrebné predložiť spolu so žiadosťou:

Žiadateľ o certifikáciu MKB v termíne najneskôr 21 dní pred termínom skúšky predloží nasledujúce doklady:

 • vyplnenú Prihlášku - Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti MKB,
 • doklady preukazujúce úroveň vzdelania žiadateľa (kópia maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu),
 • doklady preukazujúce prax žiadateľa (životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu),
 • osvedčenia a certifikáty preukazujúce vzdelanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti (nepovinné, nahrádza 1 rok praxe),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Zaheslované skeny vyššie uvedených dokladov spolu s prihláškou pošlite najneskôr 21 pracovných dní pred termínom skúšky na e-mailovú adresu. Heslo pre zásielky prosíme poslať na telefónne číslo: +421 903 580 019.

 

Žiadateľom, ktorí splnia požiadavky na spôsobilosť, bude najneskôr 15 dní pred termínom skúšky zaslaná Pozvánka na skúšku a zálohová faktúra pre uhradenie poplatku za skúšku.

Na skúšku je potrebné priniesť nasledujúce doklady:

 • kópia vyplnenej prihlášky (žiadosti),
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • originály všetkých dokladov priložených k prihláške (žiadosti),
 • doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky.


NEZABUDNITE na PRIHLÁŠKU

Vyplnenú a podpísanú prihlášku (žiadosť) zašlite spolu s požadovanými dokladmi na e-mailovú adresu.

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

Informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a o opatreniach zo strany Certifikačného orgánu osôb TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na ochranu osobných údajov žiadateľov sú súčasťou prihlášky (žiadosti).


AKREDITÁCIA

Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. úspešne absolvoval proces akreditácie na certifikáciu osôb v oblasti "Manažér kybernetickej bezpečnosti" podľa ISO/IEC 17024:2012 a Certifikačnej schémy NBÚ. Národný akreditačný orgán SNAS vydal dňa 02. 05. 2022 Osvedčenia o akreditácii č. 153/O-012.

 

Prehľad certifikačného procesu mkb

nájdete Tu

 


ZOZNAM manažérov KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Auditor kybernetickej bezpecnostiŽiadateľom, ktorí splnili požiadavky certifikačnej schémy NBÚ SR na certifikáciu osôb v oblasti MKB a úspešne absolvovali odbornú skúšku, bol Certifikačným orgánom osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vydaný certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac


 • PROGRAM SKÚŠKY

  PRIEBEH SKÚŠKY

  Kontrola dokladov na skúšku (do 30min.)

  Informácia o priebehu skúšky/skúšobný poriadok (do 30min.)

  Skúška/test (150min.)

  Vyhodnotenie testu

  Oznámenie výsledkov skúšky 

 • OKRUHY SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK

  V TESTOVÝCH OTÁZKACH SA ZAMERIAME NA:

  a) Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  b) Riadenie IT služieb

  c) Riadenie prístupov

  d) IT architektúra

  e) Riadenie aktív, hrozieb a rizík

  f) Akvizícia, vývoj, implementácia a údržba systémov (SDLC)

  g) Riadenie tretích strán a dodávateľských služieb

  h) Bezpečnosť prevádzky IT

  i) Bezpečnosť počítačových sietí

  j) Riešenie incidentov

  k) Manažment bezpečnostných zraniteľností

  l) Základy bezpečnosti OT/ICS

  m) Personálna bezpečnosť

  n) Riadenie kontinuity

  o) Strategický manažment p) Legislatíva a štandardy

 • CERTIFIKÁT

  Úspešný absolvent skúšky získa certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Certifikát je vydávaný pre účastníkov, ktorí úspešne zvládnu skúšku.

  Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je Národným akreditačným orgánom SNAS akreditovaný na certifikáciu osôb v oblasti "Manažér kybernetickej bezpečnosti" podľa ISO/IEC 17024:2012 a Certifikačnej schémy NBÚ - Osvedčenie o akreditácii č. 153/O-012.

 • CENNÍK

  Prezenčná forma Skúšky:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 425,00 € 510,00 €
  štandardná cena 500,00 € 600,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Webinár:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 425,00 € 510,00 €
  štandardná cena 500,00 € 600,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 • FORMA A MIESTO KONANIA SKÚŠKY

  SKÚŠKU JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ

  • Online

  Prostredníctvom platformy MS Teams. Link na skúšku obdržíte v organizačných informáciách ku skúške. V prípade technických otázok alebo neobdržania linku kontaktujte [email protected]

  • Prezenčne

  Na adrese: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

  Informácie ku skúške Vám budú zaslané e-mailom, na adresu žiadateľa.

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov, ale aj celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Všetky služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu