Carbon Footprint Verification

Overovanie uhlíkovej stopy

Služby spoločnosti TÜV SÜD v oblasti overovania uhlíkovej stopy zabezpečia vám aj vašim zúčastneným subjektom transparentnosť v oblasti emisií skleníkových plynov

Služby spoločnosti TÜV SÜD v oblasti overovania uhlíkovej stopy zabezpečia vám aj vašim zúčastneným subjektom transparentnosť v oblasti emisií skleníkových plynov

Prečo je nutné overovať uhlíkovú stopu

Obchodný partneri, investori, analytici, médiá a spotrebitelia stále viac posudzujú spoločnosti podľa toho, či niečo podnikajú v oblasti udržateľnosti. Očakáva sa od nich zmysel pre zodpovednosť a odhodlanie prispievať k ochrane klímy. Spoločnosti môžu využiť inventúru uhlíkovej stopy na zistenie emisií ovplyvňujúcich klímu. Poslúži potom ako podklad pri rozhodovaní a plánovaní cieľov v oblasti ochrany klímy a vytyčovanie strategického smeru. Je to však dostačujúce? Skutočne spoľahlivým ukazovateľom, ktorý je možné ďalej zmysluplne zdieľať, sa stane len vtedy, ak je nezávisle overená bilancia skleníkových plynov (GHG). 

 

prečo by ste si mali vybrať na overenie svojej uhlíkovej stopy spoločnosť TÜV SÜD?

Spoločnosť TÜV SÜD ako overovací orgán pre skleníkové plyny poskytuje služby overovania a validácie už od začiatku systému Európskej únie pre obchodovanie s emisiami v roku 2005. TÜV SÜD je v Nemecku so svojim trhovým podielom presahujúcim 15 % všetkých overených pevne inštalovaných zariadení v takmer každom odvetví najväčším overovacím orgánom. Sme podľa ISO 14065 akreditovaní overovať a validovať stanovenia, monitorovania a vykazovania skleníkových plynov, čo zahŕňa projekt Uhlíkovej stopy podnikov a projekt Znižovania emisií. Proces overovania sa riadi normou ISO 14064-3 a musí spĺňať náročné požiadavky, čo zaisťuje profesionálnu a spoľahlivú kontrolu vašich výkazov GHG. 

So spoločnosťou TÜV SÜD môžete získať tieto výhody:

 • Zvýšená ekologická vyváženosť vašej uhlíkovej stopy splnením uznávaných noriem a štandardov.
 • Posilnená dôveryhodnosť, väčšia jednotnosť a transparentnosť pri stanovení, monitorovaní a vykazovaní vašich GHG.
 • Vytvorenie spoľahlivej základne pre vývoj a zdokonalenie monitorovacích systémov sledovania emisií GHG.
 • Umožnenie vývoja a vykonávanie stratégií zameraných na zníženie emisií a dekarbonizáciu.

 

aké služby v oblasti overovania uhlíkovej stopy TÜV SÜD ponúka?

TÜV SÜD ponúka služby overovania pre nasledujúce vykazovania súvisiace s GHG:

 • Vykazovanie na úrovni organizácie: Uhlíkové stopy podnikov podľa ISO 14064-1, podľa požiadavky v kombinácii s Protokolom o skleníkových plynoch
 • Vykazovanie na úrovni produktov: Uhlíkové stopy produktov podľa ISO 14067, podľa požiadavky v kombinácii s ISO 14040/44 a/alebo Protokolom o skleníkových plynoch
 • Projekty znižovania emisií podľa ISO 14064-2, podľa požiadavky v kombinácii s konkrétnymi požiadavkami programu GHG, napríklad Inovačný fond EU alebo nariadenie o znižovaní výrobných emisií
 • Mechanizmus uhlíkového vyrovnania na hraniciach: predbežné overenia ako príprava na nadchádzajúcu legislatívu

Cieľom overenia je dosiahnuť spoľahlivosť a transparentnosť, zistiť faktory emisií a presadzovať inovácie vedúce k znižovaniu emisií skleníkových plynov, spotreby energie a výdajov za suroviny.

 

overovanie uhlíkovej stopy podnikov (CCF)

Pre dôslednou prípravu CCF bolo zavedené používanie Protokolu o skleníkových plynoch (GHG) a normy ISO 14064-1. Odborníci spoločnosti TÜV SÜD overujú uhlíkovú stopu podniku z hľadiska dodržiavania týchto noriem. Čo sa týka obsahu, norma ISO 14064-1 je do značnej miery založená na Protokole o skleníkových plynoch (protokol GHG), ktorý v roku 1998 zverejnila Svetová obchodná rada pre udržateľný rozvoj (WSBCSD) a Inštitút pre svetové zdroje (WRI) za účelom štandardizovať tzv. evidencie uhlíka, a teraz popisuje celý rad metód výpočtu pre stanovenie emisií.

Príklad overovacej správy pre CCF 

overovanie uhlíkovej stopy produktov (PCF)

Product Carbon Footprint

V rámci PCF sa posudzujú a kvantifikujú hlavné emisie skleníkových plynov v celom životnom cykle produktov, začínajúc vyťažením zdrojov a získaním surovín cez fáze výrobného postupu a používanie produktu až po ukončenie životnosti produktu. Kalkulácia sa overuje podľa normy ISO 14067.

ISO 14067 definuje požiadavky a pokyny pre kvantifikáciu uhlíkovej stopy produktov, pričom základom je ISO 14040/44 pre posudzovanie životného cyklu. 

Príklad overovacej správy pre PCF

 

 

ako funguje služba overovania uhlíkovej stopy poskytovaná spoločnosťou TÜV SÜD?

Proces overovania uhlíkovej stopy v spoločnosti TÜV SÜD zahŕňa 5 jasne vymedzených krokov.

 1. Na úvodnej porade sú posúdené emisie skleníkových plynov, je stanovený harmonogram a prvé odhady týchto emisií
 2. Plánovanie auditu s analýzou strategických rizík, príprava plánu auditu a možný priebežný prieskum
 3. Audit s posúdením skutočných emisií skleníkových plynov
 4. Následné spracovanie pre účely zapracovania opráv a vytvorenie predbežnej správy audítorov
 5. Vystavenie certifikátu o overení

Carbon Footprint Verification Process

Získajte viac

Vybrať lokalitu