Tiếp cận thị trường toàn cầu TUV SUD Việt Nam

Đài Loan

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Đài Loan

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Đài Loan

Đài Loan

Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Đài Loan đều phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy theo phạm vi sản phẩm. Các yêu cầu và quy định về an toàn sản phẩm được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, những quy định và yêu cầu tuân thủ này có thể đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp đang muốn phát triển thị trường mới ở Đài Loan. Doanh nghiệp có thể đảm bảo sản phẩm đáp ứng thành công các tiêu chuẩn của Đài Loan bằng cách hợp tác với công ty dẫn đầu thị trường, TÜV SÜD.

TÜV SÜD hiểu đầy đủ các yêu cầu và quy trình địa phương áp dụng tại Đài Loan. Doanh nghiệp có thể dựa vào chuyên môn và kiến thức của chúng tôi để tiếp cận các thị trường trọng điểm một cách hiệu quả, đồng thời yên tâm về sự khách quan, tính chính trực và mức độ chuyên nghiệp của chúng tôi.

CHỌN DANH MỤC TƯƠNG ỨNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

 

 • Các loại phích cắm

  Loại A

  Loại A 

  Loại B

  Loại B

 • An toàn điện

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  • Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm định (BSMI), Bộ Kinh tế (MOEA)

  QUY ĐỊNH

  • Dấu chứng nhận an toàn BSMI là bắt buộc đối với các sản phẩm điện và điện tử theo Đạo luật giám định hàng hóa.
  • Có 4 chương trình giám định yêu cầu tuân thủ các yêu cầu giám định sản phẩm:
   • Giám định theo lô phê duyệt kiểu loại (TABI)
   • Giám định giám sát (MI)
   • Đăng ký chứng nhận sản phẩm (RPC)*
   • DoC
  • Việc lựa chọn quy trình đánh giá sự phù hợp phù hợp phụ thuộc vào đặc tính của sản phẩm cũng như các yếu tố khác.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc (CNS).
  • Việc thử nghiệm phải được thực hiện bởi BSMI hoặc phòng thử nghiệm được chỉ định.
  • Cần phải tuân thủ EMC cho những điều trên, nếu có.

  *Chương trình RPC được chia thành 7 mô-đun đánh giá và yêu cầu nhà sản xuất phải tuân thủ bất kỳ mô-đun nào hoặc sự kết hợp của các mô-đun này. Pin/ Pin lithium 3C và bộ sạc dự phòng bắt buộc phải được đưa vào chương trình RPC từ ngày 1/5/2014.

  HƯỚNG DẪN

  • Người nộp đơn phải là doanh nghiệp đã đăng ký tại Đài Loan. 
  • Mã QR phải được áp dụng trước khi cấp giấy chứng nhận giám định an toàn sản phẩm.
  Hướng dẫn chung:
  • TABI – Đơn đăng ký kèm theo tài liệu và báo cáo thử nghiệm được gửi tới BSMI.
  • MI – Hệ thống giám định theo lô được đơn giản hóa.
  • RPC – Đơn đăng ký kèm theo tài liệu và báo cáo thử nghiệm được nộp cho Tổ chức Chứng nhận (CB) được chỉ định.
  • DoC – Đơn đăng ký có DoC được nộp cho BSMI; người nộp đơn duy trì hồ sơ kỹ thuật.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  • Sản phẩm âm thanh/video
  • Thiết bị gia dụng
  • Thiết bị công nghệ thông tin
  • Con trỏ laser
  • Dụng cụ điện, v.v.

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Đài Loan và đạt được sự chấp thuận cần thiết. TÜV SÜD là một CB được chỉ định có khả năng thực hiện thử nghiệm và cấp Chứng nhận Tuân thủ (CoC) trên phạm vi rộng, hỗ trợ các nhà sản xuất trong các quy trình đánh giá sự phù hợp BSMI hiện hành.
    
 • EMC

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Ủy ban Truyền thông Quốc gia (NCC)

  QUY ĐỊNH

  Cần phải tuân thủ EMC cho những điều trên, nếu có.

  HƯỚNG DẪN

  • Cần có đại diện địa phương.
  • Hầu hết các phòng thử nghiệm được NCC phê duyệt đều ở trong nước, do đó, các báo cáo thử nghiệm do phòng thử nghiệm nước ngoài tạo ra sẽ không được chấp nhận trừ khi có thỏa thuận công nhận.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Đài Loan và đạt được sự chấp thuận cần thiết. Là phòng thử nghiệm được NCC phê duyệt, TÜV SÜD có thể thực hiện các thử nghiệm cần thiết để tuân thủ và hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được nhãn hiệu chứng nhận NCC.

 • Hiệu quả năng lượng và môi trường

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cục Năng lượng (BOE), Bộ Kinh tế (MOEA)

  QUY ĐỊNH

  Hiệu suất năng lượng:

  • Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (MEPS) và Dán nhãn Xếp hạng Hiệu quả Năng lượng là bắt buộc đối với nhiều sản phẩm.
  • Xếp hạng hiệu quả năng lượng của sản phẩm được xác định dựa trên sự phân bổ hiệu quả năng lượng của các sản phẩm thương mại sẵn có, phối hợp với việc xây dựng/sửa đổi MEPS.

  Dán nhãn Xếp hạng Hiệu quả Năng lượng

  • Dán nhãn tự nguyện do chính phủ hỗ trợ thông qua Nhãn tiết kiệm năng lượng.

  RoHS:

  Chứng nhận BSMI bao gồm yêu cầu đánh dấu RoHS của Đài Loan trong tiêu chuẩn giám định dành cho EEE. Được thực hiện theo từng giai đoạn, những thay đổi này có nghĩa là từ “RoHS” phải được đưa vào dấu chứng nhận CI MARK của sản phẩm EEE.

  HƯỚNG DẪN

  • Hiệu suất năng lượng:

  Sau khi vượt qua bài thử nghiệm về việc tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định, người nộp đơn có thể gắn Nhãn Năng lượng vào sản phẩm.

  • RoHS:

  Đây không phải là chứng nhận RoHS riêng biệt mà là một phần của chứng nhận BSMI.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Danh sách đầy đủ các loại sản phẩm có thể được tìm thấy ở đây.

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Đài Loan và đạt được sự chấp thuận cần thiết. TÜV SÜD cũng có thể hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng nhận tự nguyện.

 • Thiết bị viễn thông & thiết bị không dây

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  • Ủy ban Truyền thông Quốc gia (NCC)

  QUY ĐỊNH

  • Phải tuân theo một sơ đồ phê duyệt kiểu loại.
  • Dấu chứng nhận NCC phải được dán trên sản phẩm sau khi được phê duyệt.

  Dấu chứng nhận NCC

  • Việc thử nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm được NCC phê duyệt.
  • Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại được cấp bởi CB được NCC phê duyệt.
  • Cần phải tuân thủ EMC cho những điều trên, nếu có.
  • Từ ngày 6/9/2017, những người bán quy định phê duyệt tuân thủ về thiết bị tần số vô tuyến viễn thông có kiểm soát (CTRFD) đã được phê duyệt trên internet sẽ phải cung cấp phê duyệt hoặc nhãn Tuyên bố về sự phù hợp (DoC) trên trang web.

  HƯỚNG DẪN

  • Cần có đại diện địa phương.
  • Hầu hết các phòng thử nghiệm được NCC phê duyệt đều ở trong nước, do đó, các báo cáo thử nghiệm do phòng thử nghiệm nước ngoài tạo ra sẽ không được chấp nhận trừ khi có thỏa thuận công nhận.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  • Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Đài Loan và đạt được sự chấp thuận cần thiết. Là phòng thử nghiệm được NCC phê duyệt, TÜV SÜD có thể thực hiện các thử nghiệm cần thiết để tuân thủ và hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được nhãn hiệu chứng nhận NCC.

KHÁM PHÁ

Sách điện tử: tiếp cận nhanh thị trường toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử tuv sud việt nam
Sách điện tử

Tiếp cận thị trường cho các sản phẩm điện

Tổng quan về các yêu cầu tuân thủ toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí