Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến

Với sự tham gia, chia sẻ từ các chuyên gia và diễn giả khách mời của TÜV SÜD, các buổi chia sẻ trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các quy định và tiêu chuẩn mới nhất liên quan đến các lĩnh vực, và những lời khuyên hữu ích để đảm bảo rằng các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu và quy định pháp lý hiện tại hay tương lai về an toàn, chất lượng và môi trường.

Chúng tôi thực hiện các buổi chia sẻ trực tuyến và theo yêu cầu để doanh nghiệp có cơ hội tương tác, đặt câu hỏi với các chuyên gia của chúng tôi hoặc có thể tham gia buổi chia sẻ trực tuyến vào thời điểm phù hợp với doanh nghiệp.

Để tìm hiểu các buổi chia sẻ trực tuyến sắp tới của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa