Công nhận và Cấp phép của TÜV SÜD tại Việt Nam

Công nhận và Cấp phép

Công nhận và Cấp phép

Dịch vụ thử nghiệm của TÜV SÜD Việt Nam thực hiện bởi các phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với các yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, công nhận bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam. Các kết quả thử nghiệm và chứng nhận của chúng tôi được công nhận và chấp nhận bởi nhiều cơ quan quản lý trong và ngoài nước; cho phép khách hàng yên tâm và thực hiện các thủ tục hải quan nhanh chóng và đáp ứng các quy định pháp lý khi xuất khẩu sản phẩm đến nhiều nước và khu vực trên thế giới.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của TÜV SÜD Việt Nam đang hoạt động dựa trên sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe ISO 45001:2018. Điều này cho phép hoạt động & dịch vụ của TÜV SÜD Việt Nam không chỉ tập trung vào các phương pháp kiểm soát rủi ro chủ động mà còn gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí