Tuyên bố về nạn buôn người và nô lệ lao động của TÜV SÜD

Tuyên bố về nạn buôn người và nô lệ lao động

THÔNG ĐIỆP TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TÜV SÜD AG

“Tập đoàn TÜV SÜD nhận thức rõ vai trò cơ bản của việc thúc đẩy chuỗi cung ứng và hoạt động có đạo đức kinh doanh. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, đánh giá và thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo rằng tình trạng nô lệ lao động và buôn người không xuất hiện trong bất kỳ khía cạnh của hoạt động kinh doanh nào của chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý theo Luật phòng chống Nô lệ hiện đại 2015 và theo đó đã đưa ra Tuyên bố này về nỗ lực ngăn ngừa chế độ nô lệ hiện đại cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020”.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÜV SÜD

TÜV SÜD AG là công ty mẹ của Tập đoàn TÜV SÜD (“Tập đoàn”). Phạm vi dịch vụ của TÜV SÜD bao gồm chứng nhận và thử nghiệm, giám định, đánh giá và chứng nhận hệ thống, đào tạo và chia sẻ kiến thức. Chúng tôi hoạt động trong thị trường Thử nghiệm, Giám định, Chứng nhận với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Hiện tại, chúng tôi có khoảng 25.000 nhân viên trên toàn cầu với chung cam kết cung cấp giá trị đối với khách hàng thông qua toàn bộ dịch vụ của chúng tôi. TÜV SÜD AG không thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Công ty thuộc sở hữu của TÜV SÜD eV và TÜV SÜD Foundation, với tỷ lệ cổ phần nắm giữ lần lượt là 74,9% và 25,1%.

Tuyên bố này xác định rõ cách tiếp cận của Tập đoàn trong việc ngăn ngừa nạn nô lệ và buôn người trong các hoạt động của chúng tôi.

 

CHUỖI CUNG ỨNG

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ, chuỗi cung ứng của chúng tôi chủ yếu liên quan đến việc mua sắm các dịch vụ và thiết bị hỗ trợ để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên biệt. Chúng tôi luôn yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ các điều khoản và điều kiện đấu thầu tiêu chuẩn của chúng tôi, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng của chúng tôi vận hành theo Luật phòng chống Nô lệ hiện đại 2015. Chúng tôi tiếp tục hợp tác thường xuyên với các nhà cung cấp của mình để duy trì mức độ tuân thủ.

CHÍNH SÁCH TẬP ĐOÀN

Bộ Quy tắc Đạo đức của TÜV SÜD trình bày các giá trị và nguyên tắc hành vi mà nhân viên và nhà cung cấp phải tuân thủ. Tất cả nhân viên đều được đào tạo về Bộ Quy tắc đạo đức và đào tạo trực tuyến về Tuân thủ. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập một cơ cấu tổ chức hiệu quả về vấn đề Tuân thủ, trong đó có đại diện cấp Quốc gia, Khu vực và Toàn cầu. Những giá trị và quy tắc này được diễn giải chi tiết hơn thông qua các chính sách cụ thể tại từng quốc gia.

Phương thức tuyển dụng của chúng tôi đảm bảo mỗi cá nhân được linh hoạt thực hiện công việc của họ. Tất cả nhân viên được cung cấp điều kiện làm việc và các điều khoản, điều kiện tuyển dụng tương đương hoặc nhiều hơn quy định pháp lý hiện hành trong các lĩnh vực như thời gian làm việc, ngày nghỉ, lương thưởng và bình đẳng. Tất cả thư mời làm việc của Tập đoàn đều được chấp nhận trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.

XEM XÉT CẨN TRỌNG

Kể từ khi đưa ra Tuyên bố đầu tiên, Công ty đã đạt được nhiều thành quả trong việc chuẩn hóa bảng câu hỏi dành cho Nhà cung cấp và đảm bảo tính phù hợp của các bảng câu hỏi này theo đúng nghĩa vụ tuân thủ Luật phòng chống Nô lệ hiện đại 2015.

NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN

TÜV SÜD tiến hành các khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp cho nhân viên về yêu cầu hành động chính trực, phù hợp với Bộ Quy tắc Đạo đức nội bộ của chúng tôi.

Các cán bộ và nhân viên chính được giới thiệu về Luật phòng chống Nô lệ hiện đại 2015 và trách nhiệm cá nhân, tập thể mà họ cần thực hiện.

Tuyên bố này đã được Hội đồng quản trị TÜV AG phê duyệt đại diện cho Tập đoàn TÜV SÜD.


Tháng 3 năm 2021

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken. Chairman of the Board – TÜV SÜD AG

GS. TS. Axel Stepken
- Chủ tịch Hội đồng quản trị –
TÜV SÜD AG

Bước tiếp theo

Chọn vị trí