Global Market Access

Tiếp cận thị trường toàn cầu

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

GMA for consumer IT AV Products into the ASEAN markets
Buổi chia sẻ trực tuyến

Thâm nhập thị trường ASEAN cho các sản phẩm CNTT và Thiết bị Nghe nhìn (AV)

Khung pháp lý trong ASEAN đối với sản phẩm CNTT / AV

Xem ngay

Tiếp cận thị trường toàn cầu
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tiếp cận thị trường toàn cầu

GMA có thể hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường và cập nhật những yêu cầu quy định mới

Xem ngay

GCC Market
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tiếp cận thị trường GCC

Chuyên gia TÜV SÜD sẽ trình bày mọi vấn đề mà doanh nghiệp cần biết để xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử sang các quốc gia thành viên GCC

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí