EU: Quy định mới về dư lượng kháng sinh chính thức có hiệu lực

Kênh cập nhật thông tin liên quan đến kỹ thuật và ngành nghề

Kênh cập nhật thông tin liên quan đến kỹ thuật và ngành nghề

THÁNG 11, 2022 -THỰC PHẨM

Ngày 28/11/2022, quy định mới về dư lượng kháng sinh Chloramphenicol, Nitrofuran metabolites và Malachite green chính thức có hiệu lực.

Quy định 2019/1871 của Ủy ban châu Âu ban hành ngày 07/9/2019 về khái niệm RPA đối với các hoạt chất không được phép có trong thực phẩm nguồn gốc động vật. Quy định này thay thế cho quyết định 2005/34/EC và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/11/2022.

Trong quy định mới này, khái niệm RPA (Reference Points for Action) thay thế cho khái niệm MRPL (Minimum Residue Performance Limit), được hiểu là giới hạn tối thiểu của phương pháp phân tích có thể đáp ứng để phân tích các chất cấm không được phép có trong thực phẩm. Theo đó, mức quy định của các hợp chất Chloramphenicol, Nitrofuran metabolites và Malachite green được điều chỉnh như sau:

 

Trước đây

(MRPL)

 

EU 2019/1871

(RPA)

Chloramplenicol

0.3µg/kg

(2003/181/EC)

 0.15µg/kg
 Nitrofuran metabolites  

1µg/kg for all (AOZ, AMOZ, AH, SC)

(2003/181/EC)

 0.5µg/kg cho từng dẫn xuất AOZ, AMOZ, AH, SC và DNSH
 Malachite green  

2µg/kg cho tổng Malachite green và Leucomalachite

(2004/25/EC)

 0.5µg/kg cho tổng Malachite green và Leucomalachite

 

Bên cạnh việc thay đổi khái niệm sang RPA, quy định mới còn cập nhật thêm một dẫn xuất của nhóm Nitrofurans là Nifursol-DNSH với mức RPA tương đương với 4 dẫn xuất phải kiểm soát trước đây.

Phòng thử nghiệm thực phẩm của TÜV SÜD Việt Nam đã phát triển phương pháp đáp ứng được các yêu cầu MRPL đối với các hợp chất bị cấm sử dụng trước đây và với cả giới hạn RPA khắt khe hơn sắp được áp dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng đã kịp thời phát triển phương pháp xác định dư lượng của dẫn xuất Nitrofurans mới được bổ sung là Nifursol-DNSH trong nền mẫu thực phẩm có nguồn gốc động vật với ngưỡng định lượng 0.1µg/kg, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của quy định mới này. Việc sử dụng khái niệm mới RPA cũng dẫn đến việc cập nhật một số nội dung thay thế cho quyết định EN 2002/657 liên quan đến các yêu cầu về phương pháp và kết quả phân tích dư lượng.

Khám phá

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM NGHIỆM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỊT việt nam
Blog

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỊT

Thách thức và tầm quan trọng đảm bảo chất lượng thịt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

TÌM HIỂU THÊM

TỪ TRANG TRẠI ĐẾN HỘP SỮA - KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Từ trang trại đến hộp sữa - Kiểm nghiệm chất lượng sữa và sản phẩm sữa

Các yếu tố cần phải phải kiểm soát đối với sữa và sản phẩm sữa

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí