CẬP NHẬT THÔNG TIN KỸ THUẬT VÀ THÔNG TIN NGÀNH

E-ssentials là một bản tin miễn phí của TÜV SÜD, cung cấp thông tin ngắn gọn về các quy định và tiêu chuẩn mới nhất ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp và đưa ra lời khuyên thiết thực về cách đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu và luật pháp về an toàn, chất lượng và môi trường hiện tại và tương lai.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí