Đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex (SMETA)

Duy trì và cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Duy trì và cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

SEDEX là gì?

Sedex là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh có đạo đức hàng đầu thế giới, đang nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sedex cung cấp các công cụ, dịch vụ và mạng lưới cộng đồng để giúp các doanh nghiệp cải thiện các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, cũng như tìm nguồn có trách nhiệm. Sedex đã phát triển chương trình đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex (hay còn được gọi là SMETA) như một phương pháp đánh giá vấn đề về đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.

SMETA là gì?

SMETA được viết tắt của từ Sedex Members Ethical Trade Audit, đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex. SMETA bao gồm các kỹ thuật đánh giá về vấn đề đạo đức dựa trên các thực hành tốt nhất để giúp các đánh giá viên thực hiện các cuộc đánh giá có chất lượng cao trên tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, xoay quanh bốn trụ của Sedex là Lao động, Sức khỏe & An toàn, Môi trường, Đạo đức Kinh doanh.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SMETA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Thực hiện SMETA, các doanh nghiệp có thể xác định nhiều thông lệ tốt trong điều kiện tuyển dụng. Đánh giá SMETA sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, chẳng hạn như cung cấp bằng chứng cho thấy doanh nghiệp có cam kết hoạt động kinh doanh có đạo đức trong khi điều này ngày càng được người tiêu dùng coi trọng. SMETA đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tuyên bố một cách hợp pháp các sản phẩm của mình là được 'thương mại công bằng' và như vậy, doanh nghiệp sẽ có được lợi thế cạnh tranh thông qua việc thể hiện lập trường đạo đức của chính mình.

TÜV SÜD VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ THEO SMETA

TÜV SÜD là một trong những công ty đánh giá liên kết của Sedex (Sedex Affiliate Audit Companies (AAC)) và được ủy quyền đánh giá SMETA và đánh giá trực tuyến Sedex. Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá SMETA - 2 trụ và SMETA - 4 trụ.

Đánh giá SMETA - 2 trụ bao gồm:

 • Tiêu chuẩn Lao động
 • Sức khỏe và An Toàn
 • Các yêu tố bổ sung
  • Các quyền chung về UNGP
  • Các hệ thống quản lý
  • Quyền làm việc
  • Hợp đồng phụ và làm việc tại nhà
  • Đánh giá môi trường rút gọn

Đánh giá SMETA - 4 Trụ bao gồm tất cả các yếu tố của đánh giá SMETA - 2 Trụ như ở trên và thêm một số điểm sau:

 • Đánh giá môi trường (mở rộng) – phần này thay thế cho đánh giá môi trường rút gọn được nêu chi tiết ở trên
 • Đạo đức kinh doanh

ĐÁNH GIÁ từ xa SMETA 

SEDEX đã triển khai thêm dịch vụ đánh giá từ xa (Sedex Virtual Assessment). TÜV SÜD Việt Nam là một trong những đơn vị được công nhận và chấp thuận bởi SEDEX cho việc triển khai trên.

Đánh giá từ xa được chia thành sáu bước chính, bao gồm:

 1. Yêu cầu đánh giá từ xa SEDEX
 2. Kiểm tra tính phù hợp của địa điểm
 3. Lập kế hoạch đánh giá
 4. Chuẩn bị đánh giá
 5. Thực hiện đánh giá
 6. Báo cáo

Để biết nhà máy mình có phù hợp để tiến hành một cuộc đánh giá từ xa của SEDEX hay không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí