รายการการตรวจประเมินและการรับรองระบบ

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการ

ระบบการจัดการช่วยให้องค์กรใหญ่และเล็กสามารถปรับปรุงการดำเนินทางธุรกิจได้ ช่วยลดความเสี่ยง และช่วงชิงข้อได้เปรียบ ระบบการจัดการเช่น ISO 9001 และ ISO 45001 เป็นกรอบการทำงานให้บริษัทต่าง ๆ สามารถประเมินกระบวนการของพวกเขาได้ 

การตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการประเมินกระบวนการของคุณ เพื่อค้นหาสิ่ง ที่จะปรับปรุงได้ในด้านต่าง ๆ การได้รับใบรับรองเป็นการยืนยันว่า กระบวนการต่าง ๆ ของคุณนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ทำไมการรับรองระบบการจัดการจึงมีความสำคัญ

ธุรกิจต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ ล้วนได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกับองค์กรรับรองอิสระ การที่คุณให้ผู้ตรวจสอบอิสระเช่น TÜV SÜD ทำการประเมินการดำเนินธุรกิจของคุณ ย่อมเป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

  • ทำการตรวจประเมินการดำเนินธุรกิจ สถานประกอบการ และห่วงโซ่อุปทานของคุณอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ เพื่อมองหาศักยภาพและทำการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มอัตราการทำกำไร
  • ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • แสดงให้ลูกค้าและผู้กำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ทราบถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง

เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ใบรับรองและเครื่องหมายการรับรองของ TÜV SÜD โปรดคลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ