California Proposition 65 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบตาม California Proposition 65 คือประตูสู่ตลาดแคลิฟอร์เนีย

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

California Proposition 65 คืออะไร

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (พระราชบัญญัติว่าด้วยน้ำดื่มที่ปลอดภัยและการบังคับใช้สารพิษ) (หรือเรียกสั้นๆ ว่า CA Prop 65) กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1986 โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องแหล่งน้ำดื่มจากการปนเปื้อนสารเคมีและสารพิษอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับโรคมะเร็ง ความผิดปกติโดยกำเนิด และอันตรายต่อการสืบพันธุ์ จึงมีการกำหนดให้บริษัทที่ทำธุรกิจภายในรัฐดังกล่าว ออกคำเตือนให้ผู้บริโภครับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสัมผัสกับสารเคมีและสารใด ๆ ที่ระบุอยู่ในรายชื่อสารเกือบ 900 ชนิด

เหตุใดจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตาม CA PROP 65

รายชื่อสารเคมีที่ถือเป็นสารอันตรายนั้นมีจำนวนมากและมีการอัพเดตข้อมูลเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด ธุรกิจต่างๆ ต้องทำการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจนำไปสู่บทลงโทษทางแพ่งโดยมีการเรียกเก็บค่าปรับโทษฐานฝ่าฝืนสูงสุดถึง 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

บริการรับรองมาตรฐาน CA PROP 65 จากทาง TÜV SÜD ช่วยให้การปฏิบัติตามกฎเป็นไปอย่างง่ายดาย

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบสารเคมี การรับรอง การตรวจติดตาม และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอย่างครบถ้วน เครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระดับโลกของเราสามารถทำการประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นใจว่าได้มาตรฐานตาม พรบ. California Proposition 65 รวมถึงระเบียบและมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่บังคับใช้

บริการทดสอบ CA Prop 65 ของเราประกอบด้วย

  • การทดสอบ - ห้องปฏิบัติการทดสอบของ TÜV SÜD มีความพร้อมที่จะทำการทดสอบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. California Proposition 65
  • การจัดเตรียมเอกสาร - ทางเราสามารถตรวจทานเอกสารและให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
  • ระเบียบ - ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่บังคับใช้อยู่เสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญเป็นจำนวนมาก

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ