Chemical Management and Detox Campaign TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การจัดการสารเคมีและแคมเปญดีท็อกซ์

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การจัดการสารเคมีคืออะไร

การจัดการสารเคมีเป็นการสร้างระบบเอกสารคุณภาพเพื่อความมั่นใจในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบย้อนกลับ การรับรู้ การเทียบมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามระเบียบ องค์กรต่างๆ ที่ทำการจัดการสารเคมีจะสามารถเฝ้าสังเกตเพื่อทำการควบคุมเชิงป้องกันด้วยการบันทึกเป้าหมายที่สามารถวัดค่าได้ ระบบเอกสารและการจัดการคุณภาพเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ช่องโหว่ และวางแผนอุดช่องโหว่ดังกล่าวหากพบ วัฏจักรการวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง (Plan-Do-Check-Act) นี้ทำให้องค์กรที่ต้องการดีท็อกซ์ธุรกิจของตน สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการสารเคมีมีความสำคัญอย่างไร

การนำขั้นตอนการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมไปปฏิบัติจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบอย่างมากในสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างในเช่นในปัจจุบัน ยิ่งทั่วโลกออกกฎเกณฑ์เพื่อลดการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรมากขึ้นเท่าไร บริษัทที่มีแนวคิดในการเลิกใช้สารเคมีอันตรายในขั้นตอนการผลิตของตนอย่างถอนรากถอนโคนยิ่งได้เปรียบในการแข่งขันกว่าธุรกิจอื่นที่มีความยั่งยืนต่ำกว่า อีกทั้งการสร้างความมั่นใจในการจัดการสารเคมีอย่างดีจะช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามข้อผูกมัดในด้านระเบียบได้เป็นอย่างดี

โครงการ Zero Discharge of Hazardous (ZDHC) เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 22 แบรนด์คู่สัญญา 13 เครือบริษัทห่วงโซ่คุณค่า และ 7 สมาคม โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนการเลือกใช้แนวปฏิบัติด้านการจัดการสารเคมีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

องค์กรกรีนพีซกำลังจัดแคมเปญเพื่อยับยั้งมิให้อุตสาหกรรมก่อมลพิษในแหล่งน้ำด้วยสารเคมีอันตรายที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานและรบกวนการทำงานของฮอร์โมน แคมเปญดีท็อกซ์เป็นการกระตุ้นให้แบรนด์ชั้นนำทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการร่วมมือกับผู้จัดหาสินค้าในการกำจัดสารเคมีอันตรายทุกชนิดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา

สรุปบริการจัดการสารเคมีของเรา

 • การคัดกรองสารเคมีในผลิตภัณฑ์สารเคมี
  TÜV SÜD ให้บริการคัดกรองสารเคมีราคาประหยัดหลากหลายรูปแบบเพื่อค้นหาสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • การตรวจติดตามและการให้คำปรึกษาด้านการจัดการสารเคมี
  ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถทำการตรวจติดตามโดยองค์กรของลูกค้าหรือโดยองค์กรผู้ให้การรับรอง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบรับรองคุณภาพที่ใช้จัดการสารเคมีอันตรายในปัจจุบัน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาระบบดังกล่าว 
 • การทดสอบน้ำเสียและกากตะกอน
  เราสามารถตรวจหาสารเคมีตามรายการสารเคมีอันตรายได้จากการเก็บตัวอย่างและทดสอบน้ำเสียและกากตะกอนอันเป็นผลพลอยได้จากขั้นตอนการผลิต 
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS)
  CDMS (Chemical Data Management System) คือระบบอัจฉริยะที่มีฐานข้อมูลหลักทำหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดสอบสารเคมี รวมถึงให้คำแนะนำอย่างเจาะจงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการทดสอบพร้อมลดต้นทุน 

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
เว็บบินาร์

Chromium (VI) in Leather Products

Find out what are the regulations related to Chromium (VI)

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ