เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

ระบบจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ระบบจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS) คืออะไร

CDMS คือระบบอัจฉริยะที่มีฐานข้อมูลหลักทำหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดสอบสารเคมี รวมถึงให้คำแนะนำอย่างเจาะจงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการทดสอบพร้อมลดต้นทุน

ระบบ CDMS มีความสำคัญอย่างไร

ซอฟต์แวร์ CDMS มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบริการจัดการสารเคมีของ TÜV SÜD เพราะธุรกิจสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบได้ด้วย CDMS นอกจากนั้น ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอัพโหลดข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแสดงภาพรวมของทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดจำหน่าย

สรุปความสามารถของ CDMS

 • มีอัลกอริทึมอัตโนมัติเปรียบเทียบ BoM เพื่อให้คำแนะนำที่สำคัญในทางสถิติโดยนำประสิทธิภาพการทดสอบสารเคมีของผู้ขายมาร่วมพิจารณา

 • มีตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับข้อมูลที่ไม่มีสหสัมพันธ์ต่อกันเพื่อคำนวณความเป็นไปได้ที่วัสดุและสินค้าขั้นสุดท้ายจะผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ และการคำนวณความเป็นไปได้เชิงเวลาซึ่งได้นำแนวคิด Rolling timeframe มาใช้ในการแสดงถึงประสิทธิภาพของผู้ขายอย่างมีพลวัตร

 • ลูกบาศก์ความเสี่ยง: ความสามารถในการคาดการณ์อัตราการผ่านการทดสอบของวัตถุดิบหรือ/และสินค้าขั้นสุดท้ายเมื่อเกณฑ์การยอมรับหรือหลักเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนแปลงไป

ระบบนี้รองรับธุรกิจต่าง ๆ ด้วย

 • การออกแบบและการปรับใช้ระบบคุณภาพผ่านการทดสอบแบบวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ณ จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์สารเคมี/การกำหนดสูตร (การทดสอบอัจฉริยะ)

 • การรวมผลการทดสอบสารเคมีตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BOM, BOS) ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

 • การตรวจสอบย้อนกลับที่มั่นใจได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าขั้นสุดท้าย ด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 • การรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดล่าสุดของระเบียบว่าด้วยสารเคมีแยกตามประเภทวัสดุ การใช้งาน และภูมิภาค/ประเทศ

 • การจัดเก็บ MSDS, RSL, TDS ของสารเคมี พร้อมด้วยการประเมินความเสี่ยง การดำเนินการป้องกันล่วงหน้า และแผนลดการใช้งานสารเคมีอันตราย

 • แผนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อน

 • แผนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบการลดใช้งานและการกำจัดสารต้องห้าม

 • ผลรวมสถิติการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ขาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ