Chemical Data Management System TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ระบบจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ระบบจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS) คืออะไร

CDMS คือระบบอัจฉริยะที่มีฐานข้อมูลหลักทำหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดสอบสารเคมี รวมถึงให้คำแนะนำอย่างเจาะจงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการทดสอบพร้อมลดต้นทุน

ระบบ CDMS มีความสำคัญอย่างไร

ซอฟต์แวร์ CDMS มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบริการจัดการสารเคมีของ TÜV SÜD เพราะธุรกิจสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบได้ด้วย CDMS นอกจากนั้น ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอัพโหลดข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแสดงภาพรวมของทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดจำหน่าย

สรุปความสามารถของ CDMS

 • มีอัลกอริทึมอัตโนมัติเปรียบเทียบ BoM เพื่อให้คำแนะนำที่สำคัญในทางสถิติโดยนำประสิทธิภาพการทดสอบสารเคมีของผู้ขายมาร่วมพิจารณา

 • มีตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับข้อมูลที่ไม่มีสหสัมพันธ์ต่อกันเพื่อคำนวณความเป็นไปได้ที่วัสดุและสินค้าขั้นสุดท้ายจะผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ และการคำนวณความเป็นไปได้เชิงเวลาซึ่งได้นำแนวคิด Rolling timeframe มาใช้ในการแสดงถึงประสิทธิภาพของผู้ขายอย่างมีพลวัตร

 • ลูกบาศก์ความเสี่ยง: ความสามารถในการคาดการณ์อัตราการผ่านการทดสอบของวัตถุดิบหรือ/และสินค้าขั้นสุดท้ายเมื่อเกณฑ์การยอมรับหรือหลักเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนแปลงไป

ระบบนี้รองรับธุรกิจต่าง ๆ ด้วย

 • การออกแบบและการปรับใช้ระบบคุณภาพผ่านการทดสอบแบบวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ณ จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์สารเคมี/การกำหนดสูตร (การทดสอบอัจฉริยะ)

 • การรวมผลการทดสอบสารเคมีตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BOM, BOS) ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

 • การตรวจสอบย้อนกลับที่มั่นใจได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าขั้นสุดท้าย ด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 • การรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดล่าสุดของระเบียบว่าด้วยสารเคมีแยกตามประเภทวัสดุ การใช้งาน และภูมิภาค/ประเทศ

 • การจัดเก็บ MSDS, RSL, TDS ของสารเคมี พร้อมด้วยการประเมินความเสี่ยง การดำเนินการป้องกันล่วงหน้า และแผนลดการใช้งานสารเคมีอันตราย

 • แผนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อน

 • แผนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบการลดใช้งานและการกำจัดสารต้องห้าม

 • ผลรวมสถิติการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ขาย

เพิ่มเติม

Consumer Products and Retail Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก

ความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตและการขายสินค้าที่นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

Toxic-Free World
เรื่องราว

Toxic-Free Future

Eliminating dangerous chemicals from textile industries

Learn more

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
ไวท์ เปเปอร์

Minimising Chromium (VI) in Leather Products

Reduce the risk of Chromium (VI) exposure.

Learn more

chemical data management system
อินโฟชีท

Chemical Data Management System

Benefit from a data-driven process for managing chemicals

Download

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ