Chromium (VI) in Leather Products

การลดปริมาณโครเมียม (VI) ในผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ไวท์ เปเปอร์

ไวท์ เปเปอร์

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตเครื่องหนัง

ในสมุดปกขาวฉบับนี้ เราจะอภิปรายเกี่ยวกับการก่อตัวของโครเมียม (VI) ในขั้นตอนการฟอกหนัง ระเบียบด้านสารเคมีฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้กับโครเมียม (VI) ในวัสดุและผลิตภัณฑ์หนัง และขั้นตอนการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโครเมียม (VI) ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตและผู้สร้างวัสดุหนัง


จุดประสงค์ในการดาวน์โหลดสมุดปกขาวฉบับนี้

  • เห็นภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเกิดการปนเปื้อนโครเมียม (VI) ได้อย่างไร
  • เข้าใจวิธีหลีกเลี่ยงการก่อตัวของโครเมียม (VI) อย่างลึกซึ้ง เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • รู้จักระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครเมียม (VI)

บริการที่เกี่ยวข้อง: การทดสอบโครเมียม VI | การทดสอบรายชื่อสารต้องห้าม (RSL) | เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ