REACH testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ระเบียบ REACH

ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย มั่นใจด้วยระเบียบ REACH

ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย มั่นใจด้วยระเบียบ REACH

REACH คืออะไร

สารเคมีต่าง ๆ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมหากขาดการจัดการอย่างเหมาะสม REACH คือระเบียบในสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ โดยกำหนดให้บริษัทต่างๆ ทำการรายงานข้อมูลสารเคมีที่ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานและในผลิตภัณฑ์ของตน REACH ย่อมาจาก Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals (การขึ้นทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดสารเคมี)

REACH ครอบคลุมขอบเขตกว้างขวางและมีผลต่อทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่นอกเขตสหภาพยุโรป ดังนั้น ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ REACH จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ เนื่องจากระเบียบฉบับนี้เป็นข้อกำหนดการปฏิบัติของอุตสาหกรรมตลอดกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการทดสอบอย่างครอบคลุมจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎดังกล่าวได้อย่างสอดคล้องกัน

โดย TÜV SÜD ให้บริการทดสอบแก่บริษัทต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (Chemical Safety Assessment) รายงานความปลอดภัยสารเคมี (Chemical Safety Report) เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) และข้อมูลทางเทคนิค (Technical Dossier) ตามข้อกำหนดของระเบียบ REACH

การปฏิบัติตาม REACH มีความสำคัญอย่างไร

การที่จะใช้สารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHC) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้นั้น จำเป็นต้องทำการขออนุญาตก่อน ไม่ว่าจะใช้ในปริมาณเท่าใดก็ตาม โดย SVHC ได้แก่สารที่ได้รับการจำแนกอยู่ในประเภทดังนี้

 • สารก่อมะเร็ง ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ (CMR)
 • สารพิษตกค้างยาวนาน (PBT)
 • สารตกค้างระยะเวลายาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิต (vPvBs)
 • สารที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงเทียบเท่า PBTs หรือ vPvBs.

บริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อความสอดคล้องกับระเบียบ REACH โดยบริการทดสอบของเราประกอบด้วย

 • การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์
 • การศึกษาด้านพิษวิทยา
  • ความไวและความระคายเคืองต่อผิวหนัง
  • ความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม
  • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก ผิวหนัง และทางเดินหายใจ)
  • ความเป็นพิษจากการให้ยาซ้ำ (ทางปากและผิวหนัง)
  • ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (ทางปากและผิวหนัง)
  • ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
 • การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ
  • ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำระยะสั้น/ยาว
  • การย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย
  • ไฮโดรไลซิสในฐานะตัวบ่งชี้ค่า pH
 • บริการลงทะเบียน
  • การจัดการลงทะเบียนล่วงหน้า
  • การส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า
  • การจัดเตรียมเอกสาร SDS
  • การจัดเตรียมเอกสาร CSR
  • การเป็นตัวแทนในฐานะหน่วยงานภายนอกหรือเป็นตัวแทนให้แก่ผู้ผลิตที่มิได้ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป
  • การจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน

TÜV SÜD คือผู้เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบและรับรองอย่างเป็นกลาง

TÜV SÜD ช่วยให้บริษัทของคุณเข้าใจในระเบียบ REACH อันซับซ้อน รับทราบข้อผูกมัดต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และมอบบริการและโซลูชันเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกมัดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

บริการอันครอบคลุมของเราประกอบด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบในด้านการลงทะเบียน เช่น

 • การจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน
 • การจัดเตรียมรายงานความปลอดภัยสารเคมีและบริการที่เกี่ยวข้องกับ GHS/CLP
 • การทดสอบสารเคมี (สารต้องห้ามและ SVHC)
 • การฝึกอบรม (การฝึกอบรมในองค์กรและการฝึกอบรมผู้จัดหา)

TÜV SÜD อาสาพาคุณฟันฝ่าความซับซ้อนของการปฏิบัติตามระเบียบ REACH

REACH มีผลบังคับใช้กับบริษัทผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท หมายความว่าเราจะทำการปรับแต่งให้ตรงตามความจำเป็นของคุณโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อการปฏิบัติตามระเบียบ REACH

 • การลงทะเบียน : ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนสารเคมีใดๆ ที่มีปริมาณถึงขีดกำหนดที่ 1 ตัน/ปี
 • ข้อจำกัด : สารจำกัดแต่ละชนิดมีเงื่อนไขและขอบเขตการจำกัดที่แตกต่างกันไป
 • การอนุญาต : การอนุญาตมีจุดประสงค์เพื่อตัดลดหรือควบคุมความเสี่ยงจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสนับสนุน : ผู้เชี่ยวชาญของเราประจำอยู่ในตลาดหลักทุกแห่งที่คุณต้องการ

สิทธิประโยชน์อย่างย่อ

 • ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจของคุณด้วยการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
 • เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยบริการทดสอบและรับรองอย่างครบวงจรจากทางเรา
 • ยกระดับด้วยการได้รับอนุญาตในระดับโลก
 • ยกระดับด้วยห้องปฏิบัติการอันทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์การทดสอบที่ครอบคลุมและความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ
 • เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างอิสระ
 • ลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดและตีตลาดได้มากกว่าเดิมเมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน

การได้รับอนุญาตและชื่อเสียง

ห้องปฏิบัติการของ TÜV SÜD ผ่านการรับรองภายใต้หลักเกณฑ์การรับรองห้องปฏิบัติการแห่งประเทศสิงคโปร์ (SAC-SINGLAS) นอกจากนั้น รายงานและใบรับรองของ TÜV SÜD ยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกอีกด้วย

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Product safety
ไวท์ เปเปอร์

เกณฑ์วัดความปลอดภัยของ TÜV SÜD

ศึกษาทัศนคติ ประสบการณ์ และมุมมอง ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ